Published by admin on

Türkiye Ziraat Odalar Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan?
?emsi Bayraktar, yaz?l? aç?klamas?nda modern seralar?n kurulmas?, yayla
serac?l???n?n yayg?nla?t?r?lmas? ve tar?mda teknolojinin kullan?lmas?n?n etkili
oldu?unu belirtti.

Türkiye Ziraat Odalar Birli?i Genel Ba?kan? ?emsi Bayraktar,
Türkiye’de yap?lan örtü alt? üretimin, ekolojik ko?ullar?n k?smen veya tamamen
kontrol alt?na al?narak yeti?tirilen ürünlerin döneminin uzat?lmas?na ya da
mevsimleri d???nda yeti?tirilmesine olanak sa?lad???n? bildirdi.

Bayraktar, üretim ve alan d???nda yayla serac?l???n?n
yayg?nla?t?r?lmas?, modern seralar?n hayata geçirilmesi ve tar?mda uygulanan
teknolojinin çok etkili oldu?unu vurgulad?. Örtü alt? tar?mda erik, kay?s?,
?eftali ve üzümünde yeti?tirildi?ine dikkat çekti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ANTALYA, ADANA VE
MERS?N’DE ÖRTÜ ALTI TARIM %78,5

?emsi Bayraktar; bu üç ilde iklim ko?ullar?n uygun olmas?
nedeniyle örtü alt? tar?m üretiminin Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde
geli?ti?ini söyledi. Bayraktar; toplamda alt? yüz doksan iki bin dekar örtülü
tar?m alan?n?n yüzde 38,8’i Antalya’da, yüzde 24,2’sinin Mersin’de, yüzde 15’inin
Adana’da oldu?unu ifade etti. Örtülü tar?m alanlar?n yüzde 78,5’inin bu üç
ilimizde oldu?unu bildirdi.

Bayraktar, örtü alt?nda yeti?tirilen ürünlerin yüzde 94,1’ini
sebzelerin ve yüzde 5,9’unu meyvelerin olu?turdu?unu belirtti. Konu?mas?n?n
devam?nda, otuz be? çe?it sebzenin yeti?tirildi?ini belirtti. örtü alt?nda 6
milyon 743 bin ton sebze, 422 bin meyve üretildi.

??LETMELER?N REKABET
GÜCÜ ARTTILRILMALI

Bayraktar; sektöre verilen te?vikler sayesinde kayda
de?er bir art?? ya?and???n?, kay?t alt?na alma ve izlenebilir üretim modeliyle
güvenilir ürünler elde edildi?ini belirtti ve örtü alt? iyi tar?m uygulamalar?,
biyolojik mücadeleye verilen destek, bombos ar?s? deste?i gibi te?vikler,
ülkemizdeki örtülü tar?m alt?n? önemli bir yere getirdi?ini bildirdi. Bayraktar,
aç?klamas?n? örtü alt? yeti?tiricili?inin artt?r?lmas? için maliyetlerin dü?ürülmesi
ve iletmelerin rekabet gücünün artt?r?lmas?n?n gerekli oldu?u
de?erlendirmesinde bulundu. 

Categories: Art

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out