Türk mühendislerinin üzerinde çal??t??? ak?ll? ula??m altyap?s?
Elektronik Biletleme sistemi Projesi (ETS) ile ak?ll? telefon kullan?c?
sahipleri turnike s?ras? beklemeyecek.

Türk mühendislerinin üzerinde çal??t??? yeni sistem Elektronik Biletleme
Sistemi Projesi özellikle i?e gidi? geli? saatlerinde turnikede beklemek
zorunda kalan vatanda?lar için zaman tasarrufu aç?s?ndan büyük yarar sa?layacak
nitelikte. Ak?ll? ula??m projesi olarak adland?r?lan çal??ma ile ak?ll? cep
telefonu kullanan vatanda?lar turnike s?ras? beklemeyecek.

Düzenledi?i bas?n toplant?s?nda uygulaman?n faaliyete geçmesi için
önlerinde bir engel olmad???n? söyleyen veren Elektronet A? Yönetim Kurulu
Ba?kan? Mehmet Kaptana 2015 y?l?nda ba?lad?klar? bu projenin 2018 y?l? sonunda
hayata geçirilmesi ile birlikte geçi? kontrol, elektronik ücret tahsilat
sistemi, yüz tan?ma sistemi, büyük veri yönetimi gibi unsurlar?nda projenin
içinde oldu?unu belirtti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

P?LOT UYGULAMA NEREDE YAPILACAK?

Kaptana, “Pilot uygulama ?stanbul’da yap?lacak ve ba?lang?ç olarak
Fransa, ?sveç ve Romanya’da hayata geçmesi planlan?yor. Avrupa Birli?i toplu
ta??ma standartlar? deste?i alacak olan projemizin 2025 y?l? sonuna kadar
merkez Avrupa’n?n tamam?nda uygulanabilece?ini tahmin ediyoruz.” dedi.

AKILLI CEP TELEFONLARI DEVREYE G?RECEK

Kaptana’n?n bas?n toplant?s?nda verdi?i bilgilere göre ETS sistemi
metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu ta??ma araçlar?na binen vatanda?lar?n
hepsi turnike s?ras? beklemeden kullanabilecek.

ETS sistemini kullanan yolcular uygulamay? cep telefonuna indirerek
mobil uygulama üzerinden kullanabilecek. ?ndirdikleri mobil uygulama üzerinden
an?nda yükleme yap?labilecek.

TURN?KELERDEN OTOMAT?K GEÇ??

Turnikelerden geçi? esnas?nda bekleme sorunu ya?anmayacak yolcular cep
telefon yada ula??m kart?n? okutmak zorunda kalmayacak sistem otomatik olarak
alg?layacak.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out