Tr??ng ???c ??a ra công th??c ti?nh

Published by admin on

Tr??ng ??i h?c Kinh t? Qu?c dân          Khoa K? toán Tiên ti?n  BÀI T?P L?N        Môn: Nh?ng nguyên lý c? b?n c?a Ch? ngh?a Marx – Lenin (II)?? bài: 1) Phân bi?t giá tr? th?ng d? và l?i nhu?n ? Có m?y cách ?? t?ng l?i nhu?n c?a nhà t? b?n ?  2) S? m?nh l?ch s? c?a giai c?p công nhân là gi?i phóng giai c?p mình và t?t c? các giai c?p khác. Ch?ng minh và phân tích nh?n ??nh trên. H? tên: Ph?m Qu?c Hùng Mã sinh viên: 11171918 L?p: K? toán Tiên ti?n AHà N?i, tháng 1/2018* Gia? tri? th??ng d? – l??i nhuâ?nTrong kinh doanh, ng???i công nhân, b??ng s??c lao ?ô?ng va? sa?ng ta?o se? la?m ra mô?t sô? l???ng ha?ng ho?a co? gia? tri? cao h?n nhiê?u so v??i sô? tiê?n nha? t? ba?n du?ng ?ê? tra? công ho? cu?ng nh? mua ma?y mo?c, nguyên nhiên vâ?t liê?u,… phu?c vu? sa?n xuâ?t. L???ng gia? tri? bi? nha? t? ba?n lâ?y mâ?t ?o? ????c go?i la? gia? tri? th??ng d?.Gia? tri? th??ng d? la? kha?i niê?m trung tâm trong nh??ng nghiên c??u cu?a Karl Marx vê? kinh tê? chi?nh tri?. Nha? t? t???ng ng???i ???c ??a ra công th??c ti?nh gia? tri? th??ng d? nh? sau: W = (c+v) + mv??i     m : gia? tri? th??ng d?W : gia? tri? ha?ng ho?a ng???i lao ?ô?ng ta?o ra(c+v) : sô? tiê?n t? ba?n bo? ra, trong ?o? c la? tiê?n mua t? liê?u sa?n xuâ?t, v la? tiê?n thuê m???n nhân côngNha? x???ng, m??t b??ng, ma?y mo?c, công cu?… va? ca?c loa?i t? liê?u sa?n xuâ?t kha?c ????c Marx go?i la? t? ba?n bâ?t biê?n (không thay ?ô?i, không pha?t triê?n), vi? trong qua? tri?nh sa?n xuâ?t chu?ng chi? chuyê?n ho?a gia? tri? cu?a mi?nh va?o ca?c sa?n phâ?m, không ta?o nên ca?c gia? tri? m??i nh? ng???i lao ?ô?ng. S??c lao ?ô?ng, theo ?o?, ????c go?i la? t? ba?n kha? biê?n.D???i con m??t cu?a nha? t? ba?n, chi phi? pha?i bo? ra khi sa?n xuâ?t (c+v) la? th?? quan tro?ng duy nhâ?t, không pha?i la? hao tô?n lao ?ô?ng xa? hô?i. Marx go?i phâ?n chi phi? na?y la? chi phi? sa?n xuâ?t t? ba?n chu? nghi?a, ki? hiê?u k.Nh? vâ?y công th??c gia? tri? th??ng d? ?? trên se? tr?? tha?nh: W = k + mNhi?n va?o công th??c na?y ta thâ?y d???ng nh? gia? tri? k, t??c la? nh??ng ?ô?ng tiê?n nha? t? ba?n du?ng ?ê? mua s??m phu?c vu? sa?n xuâ?t, m??i chi?nh la? gia? tri? ?a? ta?o ra gia? tri? th??ng d? m. Vai tro? va? công s??c cu?a ng???i công nhân ?a? bi? phu? nhâ?n hoa?n toa?n. Nhâ?n th??c ????c ?iê?u ?o?, Marx ?a? miê?t ma?i nghiên c??u, xây d??ng nên Ho?c thuyê?t vê? gia? tri? th??ng d? nh??m va?ch trâ?n bô? m??t bo?c lô?t cu?a chu? nghi?a t? ba?n, ?o?i la?i công b??ng cho ng???i công nhân, lao ?ô?ng.L??i nhuâ?n, phâ?n tiê?n ca?c nha? t? ba?n nhâ?n ????c khi tham gia kinh doanh, la? kha?i niê?m ?a? co? t?? lâu trong kinh tê? ho?c. Ca?c nha? kinh tê? ho?c cô? tr???c th??i cu?a Marx ?i?nh nghi?a “l??i nhuâ?n” la? “phâ?n trô?i cu?a gia? ba?n so v??i phi? sa?n xuâ?t”. Mô?t quan ?iê?m chung cu?a nhiê?u nha? kinh tê? khi phân ti?ch vê? ca?c công ty la? ho? luôn ???t l??i nhuâ?n lên la?m mu?c tiêu cuô?i cu?ng.L??i nhuâ?n ????c ti?nh ??n gia?n b??ng ca?ch lâ?y “tô?ng tiê?n ?a? chi tr?? ?i tô?ng tiê?n thu vê?”, ho??c cu? thê? h?n theo công th??c nh? sauW= k+pv??i: W la? gia? tri? ha?ng ho?a       k la? chi phi? sa?n xuâ?t t? ba?n chu? nghi?a       p la? l??i nhuâ?nTrên quan ?iê?m cu?a Karl Marx, l??i nhuâ?n la? mô?t hi?nh th??c biê?n t???ng, mô?t hi?nh tha?i thâ?n bi? ho?a cu?a gia? tri? th??ng d?. Pha?m tru? l??i nhuâ?n, tuy cu?ng ????c du?ng ?ê? chi? phâ?n gia? tri? dôi ra bi? nha? kinh doanh chiê?m ?oa?t mâ?t, nh?ng không pha?n a?nh ?u?ng nguô?n gô?c cu?a no? nh? pha?m tru? gia? tri? th??ng d?. Ca?c nha? t? ba?n cho r??ng l??i nhuâ?n ?a?t ????c hoa?n toa?n la? nh?? viê?c mua ba?n, l?u thông ha?ng ho?a cu?ng nh? ta?i kinh doanh cu?a ho? ma? ra, nên le? di? nhiên toa?n bô? phâ?n gia? tri? dôi ra sau khi buôn ba?n ha?ng ho?a pha?i thuô?c quyê?n s?? h??u cu?a ho?.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out