Trabzon’daki ettirdi. Ne olduysada bu s?rada oldu

Published by admin on

Trabzon’daki
uçak kazas?n?n perde arkas?

Pegasus uça??n?n ikinci pilotu Trabzon’da ini?
yapmaya  haz?rland??? s?rada ‘otomatik
gazdan ç?kma’ yerine, yanl??l?kla ‘pas geçme’ butonuna bast?. 

Geçti?imiz
günlerde Trabzon Havaliman?na ini? yapmak üzereyken denize dü?mesine ramak kala
kayal?klara as?l? vaziyette duran uçak için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Elde edilen
bilgilere göre uça??n ini? yapmak üzereyken ‘otomatik gazdan ç?kma’ yerine ‘pas
geçme’ butonuna bas?lm?? olmas? pilottan kaynaklanan bir ‘yanl??l?k’ olarak
aç?kland?. Yap?lan yanl?? buton hareketini pilotun fark etmesi olas? kazay?
önleyemedi çünkü motor freni aktif de?ildi ve uça??n sa? motoru kendini ‘pas’ modunda
sanmas? uça??n devrini yükseltti. Ve uçak sola kaçt?.

P?LOT HATASI

Pilotlar?n
verdikleri ifadede elde edilen bilgilere göre yap?lan kaza de?erlendirmesinde Kaptan
pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot ?rfan Yavuz yönetimindeki Pegasus
Havayollar?’na ait 737-800 tipi Zeynep adl? uçak, havaliman?na inmek üzereyken
uça??n kontrolü ikinci pilot Yavuz’dayd? ve uça??n ini? yapmas?ndan Yavuz
soruluydu. Pilot pisti görünce ‘otomatik pilot’tan ç?kartt??? uçak modunu manuel
olarak devam ettirdi. Ne olduysada bu s?rada oldu pilot yaln???kla otomatik gaz
kollar?n? devre d??? b?rakmak yerine ‘pas geçme’ butonuna bast?. ??lerin
yolunda gimedi?ini farkeden uça??n as?l pilotu olay? farketti ve müdahale etti
uça?? normal bir ?ekilde piste yakla?t?. ?ni? yapt??? s?rada uça??n gaz
kollar?n? kesti ve uça??n sol motorunda ki motor frenini kapatt?. Bu olaydaki
en ince ayr?nt?lardan biri uça??n sa? motorun reverse’si çal??m?yordu ve bilinen
bu duruma kar?? bir emniyet k?s?tlamas? uygulanmam??t?.

 FAC?A
OLAB?L?RD?

Ankara –
Trabzon seferi yapan uçakta kimsenin burnunun bile kanamamas? bir mucize oldu.
Uçakta tam 162 yolcu vard? ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uça??n çamur olan
topra?a saplanm?? olmas? olas? bir faciay? önlemi? oldu.

 

 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out