Tidak atau nyata. Contohnya seperti laluan kereta api,

Published by admin on

Tidak dinafikan peta mempunyaikepentingannya tersendiri bukan sahaja untuk negara malah ia melangkaui seluruhmasyarakat di dunia.  Kepentingan petabukan sahaja untuk meningkat taraf sosio-ekonomi sesebuah negara bahkan jugamerangkumi pelbagai aspek seperti kebudayaan, geopolitik antarabangsa,pengangkutan, pelancongan, sistem penerbangan, laluan perdagangan, terusan,laluan maritim dan sebagainya.  Banyakpandangan yang menyentuh mengenai maksud peta seperti peta adalah hasildaripada pengajian grafik bentuk ruang dan hubungan antara sesuatu tempat  yang diwakili (Kals,1983).

Pada hemahnya peta dihasilkan olehahli kartografi.  Keupayaan ahlikartografi mengolah penghasilan satu teknik berbentuk proses mengecilkan ruangmemberi manfaat kepada semua ini kerana kita mengetahui bahawa peta adalah alatkomunikasi yang memungkinkan manusia untuk mengetahui serba sedikit maklumatmelalui lokasi, jarak dan luas permukaan. Pengumpulan data-data dan kajian mengenai permukaan bumi terusdiperhebatkan oleh ahli-ahli kartografi.

 Melalui beberapa kaedah seperti sistem maklumat geografi (GIS) dangeospatial.  Peta adalah medium pengantardan pengumpulan data-data dalam memastikan setiap kawasan itu diliputi secaramenyeluruh.  Peta merupakan sesuatu yangunik dan mudah dilihat membolehkan kita membayangkan apa yang ada di tempattersebut dengan penuh terperinci seperti saiz, bentuk, jarak, ketinggian danlain-lain.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

  Simbol-simbol dan singkatandalam peta digunakan untuk melihat sesuatu benda  terletak diatas permukaan bumi  di dalam peta samada secara jelas ataunyata.  Contohnya seperti laluan keretaapi, jalan, rumah ibadat, jambatan, sempadan dan sebagainya (Cheng Leong Goh, 2010).Peta mempunyai sifat-sifatnya tersendiri sepertimengikut skala, dilukis secara pilihan, arah yang benar, mempunyai simbolpiawaian, mempunyai ciri-ciri petunjuk, tajuk, huruf,  secara paramuka berskala atau berdigit,maklumat tertentu selain daripada kaitan kordinat geografikal latitud danmagnitud.  Ada beberapa jenis peta yangselalu diguna pakai oleh manusia samada untuk kegunaan ketenteraan,pengangkutan, tanah dan pentadbiran sesebuah kerajaan negeri ataupundaerah.  Secara umumnya, masyarakatmengetahui peta rujukan dan peta tematik.

 Boleh dikatakan kebanyakan pengguna peta hanya merujuk kepada peta yangmengandungi pelbagai maklumat sesuatu tempat sahaja.  Begitu juga dengan peta tematik yangmemaparkan satu tema sahaja.  Akan tetapipeta tidak hanya tertumpu kepada itu sahaja, peta juga mengandungi petatopografi, peta bandar, peta jalan, peta utiliti, peta pentadbiran tanah danpeta orthophoto. 

Categories: Data

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out