Terör edildi. Türk sava? uçaklar? gece boyunca devam

Published by admin on

Terör örgütü YPG’den geri al?nan Abudak köyünde PKK’n?n
paçavralar? ve teröristlere ait posterler yak?larak imha edildi.

Terör örgütleri üst üste ald??? darbeler sonucu kaçacak
delik aramaya devam ediyor. Kilis’ten terör örgütü YPG’yi hedef alan mevziler
çok say?da top at??? yap?yor. Halk?n cep telefonu ile bu anlar? çekmesinde en
dikkat çekici kare arkadan ard arda gelen top sesleri oldu.

Yaka paça kaçan YPG’li teröristlerin paçavralar? ÖSO
taraf?ndan yak?l?rken örgüte ait posterler imha edildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Türk sava? uçaklar? gece boyunca devam eden hava sald?r?s?
ile Reyhanl?’n?n kuzey bölgesinde ki Cinderes ve Menbiç’e sald?r? düzenledi.

??te
dakika dakika bölgede ya?ananlar;

 

 

09.00 : Kilis’ten
YPG’nin terör mevzilerini hedef alan çok say?da top at???, kent sakinleri
taraf?ndan cep telefonuyla kaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkaya
gümbürdeyen toplar?n say?lmas?.

08.40 : Türk sava?
uçaklar?, Menbic’in bat?s?na hava sald?r?lar? düzenledi. Birçok farkl?
noktadaki YPG’liler vuruldu, Arima kasabas? ve Ya??zl? köyündeki terör
mevzileri bombalanan hedefler aras?nda.

08.20 : YPG’lilerden
geri al?nan Abudan köyünde terör örgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?n
posterleri yak?ld?. Köy, Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.

08.00 : Türk ordusu ve
ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef ald?. Jetlerin bomba
ya?d?rd??? bölge ayr?ca top at??lar?yla dövdü. Sald?r?lar?n yo?unla?t??? yer,
Hammam ve Kefr Safra köyü.

07.50 : Günledir
?iddetli çat??malar?n sürdü?ü Burseya Da??’nda YPG’li teröristlerin
temizlendi?i tünellerin görüntüsü ortaya ç?kt?. Video kayd?nda, Türk özel
kuvvetler askerleri yer al?yor.

07.35 : Türk Silahl?
Kuvvetleri, Afrin harekât?n?n ilk be? gününde 287 YPG’li teröristin
öldürüldü?ünü duyurdu.

07.15 : Harekâtta son
durum… ?lk be? günde delinen YPG’nin terör hatlar? mavi renkle görünüyor.

07.00 : Afrin’e Zeytin
Dal? harekât?n?n alt?nc? gününde tüm geli?meleri an be an canl? blogla
aktaraca??z.

 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out