S?radaki yada BTC vas?tas? ile kat?labilirsinizWeb sitesi:

Published by admin on

S?radaki yaz?m?z Romanya men?ei Restart Energy projesi olacak.Hedefledikleri yat?r?m miktarlar?na çok k?sa bir sürece ula?acaklar gibi duruyor.Restart Energy bir AB ülkesi olan Romanya’da kurulm?? ve aktif bir ?ekilde çal??an ve de eh?zl? geli?mekte olan özel enerji ve gaz sa?lay?c?s?d?r.Bu firmayi di?er firmalardan ay?ran en önemli fark? daha fazla ?effafl?kla mü?teriye dayal? bir hizmet sunmas?d?r.Restart Energy mü?terileri, enerji, gaz ve yak?t paketleri için 3000’den fazla küçük ölçekli firma ve dünyan?n bir çok kesiminden mü?terisi bulunmaktad?r.Tak?ma k?saca de?inmek gerekirse ;?irketin advisorlar?na de?inmek gerekirse ;?irketin Ceo’su ile yap?lm?? bir video , ?irket hakk?nda güzel detaylar vermekte ;Tokenin ne i?e yarayaca?? ile ilgili detaylar ise ?öyle ;RED MegaWatt (MWAT) simgesi RED Platform Yaz?l?m?na ve RED Franchise’e eri?mek için kullan?lacak olan ERC20 yard?mc? program tokenleridir. RED Platformu, enerji tüketicileri ve üreticileri için Enerji transferi için global olarak olanak tan?yan blok tabanl?, merkezi olmayan bir enerji ticaret platformudur. RED Platformunda i?lem gören tokenize enerji, yeniden ba?latma enerjisinin do?rudan veya franchise yoluyla edinilebilece?i düzensiz enerji piyasalar?na sahip ülkelerde yerel oranlarda fiziksel olarak üretilebilirler. RED Franchise, bireysel elektrik ?irketi ?irketini ba?latman?n ve i?letmenin kolay ve kolay hale getiren ilk güç perakende sat?? franchise’idir.A?a??daki resimde ?irketin halihaz?rdaki durumu , gelirleri ve mü?teri say?s? yazmaktad?r ;Enerji SistemiRestart Energy’de i?lem süreci en temel sistemle sa?lan?r. Kendisi, küresel enerji arz? için merkezi olmayan bir platform olan bir ?irkettir. Bu durumda, Restart Energy sadece enerji ticaretinin kolayl???n? sunmaz. Bu ?irket ayn? zamanda, Wi-Fi’yi ölçmek için araçlar, watt kullan?m?n? tahmin etme yaz?l?m?, peer-to-peer sistemle basit ve yenilikçi enerji al??veri?i sunar ve tüm ticaret i?lemleri ye?il sertifikan?n sertifikasyonu ile yap?l?r.Enerji piyasalar?n?n serbestle?tirilmesi sürecine ra?men birçok zorluk ç?kar ve elektrik enerjisi tedari?i için pazar piyasas?na girmeyi engeller.Ico bittikten sonra tokenlar?n genel da??l?m? ?u ?ekilde olacakt?r ;?irketin ne yapmak istedi?ini k?saca özetledi?i bir video ;?irketle ve ico ile ilgili genel bilgilere a?a??daki adreslerden ula?abilirsiniz , isterseniz ICO’ya da resmi adresinden ETH yada BTC vas?tas? ile kat?labilirsinizWeb sitesi: https://restartenergy.io/Whitepaper: https://restartenergy.io/Restart_Energy_Whitepaper.pdfTelegram: https://t.me/restartenergy

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out