Sözcük has bir simge yaparak kendi ürünlerini

Published by admin on

Sözcük olarak marka, ?skandinav topluluklar?n yanmak anlam?nda kulland?klar?
“brandr” sözcü?ün evrilmesiyle olu?mu?tur. Bu y?llar? ara?t?rd???m?zda
çiftçilerin kendi hayvanlar?n?, di?er çiftliklerin hayvanlar?yla kar??mamas?
için i?aretledi?ini görürüz. ??aretlenen hayvanlardan iyi hayvanlara sahip olan
çiftçiler, di?er çiftçilerden ayr??arak tercih edilme durumlar? ortaya ç?kar. O
tarihlerden günümüze uzanan markala?ma da literatüre ilk olarak bu ?ekilde
girmi?tir.

 

Markala?man?n tarihteki bir di?er varl???, Eski Yunan ve Roma’daki
çömlek sat?c?lar?n?n çömleklerini i?aretlemelerinde de mevcuttur. Bu dönemdeki
sat?c?lar, çömlekler henüz kurumadan altlar?na kendilerine has bir simge
yaparak kendi ürünlerini di?erlerinden ay?r?rlar. Markalardaki resim ya da
?ekillerle yap?lan i?aretlerin geçmi?i de bu uygulamaya dayan?r. Yine ilk
olarak marka taklidi de, çömlekleri tercih edilmeyen sat?c?lar?n, sat?n al?m?
daha çok yap?lan çömleklerdeki ?ekilleri kendi çömleklerine de çizmeleriyle
olu?ur.

 

Eski Yunan ve Roma’dan sonra Avrupa’da ortaya ç?kan krall?klar, kendi
halk?n?n özelliklerini belirtebilece?i ?ekillerle krall?klar?n?
markala?t?rd?lar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Daha sonra 17. ve 18 yüzy?llarda Fransa ve Belçika’da sanayiyle birlikte
üretimi gerçekle?en ürünler kalitelerine göre ayr??mak üzere markalanmaya
ba?land?.

Modern anlamda ise endüstri devrimi ve sanayi toplumlar?n?n olu?mas?yla
birlikte tüketime yönelik üretilerek olu?turulan markalarda ise ön s?ray?
bugünlere kadar varl???n? sürdüren Coca-Cola ve Campbell çorba, Juicy Fruit
sak?z gibi ürünler ald?.  Bu markalar,
al?c?lar?n zihinlerinde yer etmek ve onlar?n ilgisini çekmek için ürün
kutular?nda markalar?n?n adlar?na yer vererek reklam ve tan?t?m uygulamalar?na
ba?vurdular.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out