Sözcü Dündar’?n 22 May?s 2016’da kö?esinde kaleme ald???

Published by admin on

Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda Sözcü yazarlar?
U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade verdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar? ile ilgili A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü gazetesinin baz?
mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u görülmü?tü. Cumhuriyet
Ba?savc?l??? taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.

YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDA

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru, haklar?ndaki
iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek soru?turma
savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilen
ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi. ?fade
veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’ye
yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespit
tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.

NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI YAZI

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?ur
Dündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?
yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “‘Bu “Cemaat’in
oyunu, darbesi’ tezine katiyen kat?lm?yor” sözleriyle vermi?ti.

U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADA

Sözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cü
polislerle bilgi s?zd?rd??? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili
sözleri de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da  kö?esinde kaleme ald??? ‘R?za Zarrab dosyas?ndaki
91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k iki bin on üç tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’
ba?l?kl? yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk?
FETÖ mensuplar?n?n yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini
suçlamas? dikkat çekmi?ti.

Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi Cemaati
Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15
Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?
yaz?s? dosyaya girdi.

Categories: TV

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out