Son y?llarda birçok ki?iden photoshop nedir kavram?n? duymaktay?z.
Özellikle sosyal medyan?n geli?mesi ile beraber birçok resim ve foto?raflarda
“photoshoplu görsel” tabirine s?kl?kla ?ahit oluyoruz. Peki epey bir yayg?n
olan bu photoshop nedir? Bu
yaz?m?zda photoshop kelimesinin detayl? anlam?n?n yan? s?ra en ba?ar?l?
photoshop programlar?ndan bir tanesi olan Adobe Photoshop yaz?l?m?n?
inceleyece?iz ve tam olarak ne oldu?undan bahsedece?iz. Böylece photoshop nedir diye bir soru art?k
akl?n?zda kalmayacak.

Photoshop Nedir? Niçin Kullan?l?r?

Photoshop, en genel tabiriyle resimleri
ve foto?raflar? düzenlemek için kullan?lan bir resim editörüdür. Ba?ta tasar?m
ve reklamc?l?k sektörü olmak üzere pek çok alanda kullan?lan bu program, tek
ba??na bir meslek olarak dü?ünülebilir. Hatta bu program? profesyonel düzeyde
kullanabilen bir kimse, yapt??? i?lerden çok iyi kazançlar sa?layabilmektedir.
Dünya genelinde bu alanda do?an ihtiyaçlar? kar??lamak üzere büyük ad?mlar atan
Adobe, Photoshop firmas?n? da sat?n alarak iyice geli?tirmi?tir. Yap?lan bu yat?r?mlar
sonucunda ortaya ç?kan Photoshop da çok be?enilerek dünyaca me?hur bir hale
gelmi?tir. Photoshop nedir diye
soruldu?unda art?k verebilecek bir cevab?n?z oldu?unu dü?ünüyorum. Peki photoshop
niçin kullan?l?r? Ba?ta web siteleri olmak üzere, reklamc?lar, karikatüristler
ve tasar?mc?lar gibi bili?im personelleri plan ve projeleri için bu program?
kullanmaktad?r. Hedef kitlelerinin dikkatini çekerek göz kama?t?rmak, ak?llarda
daha kal?c? olmak gibi çe?itli amaçlar için photoshop gibi yaz?l?mlar
kullan?lmaktad?r. Bu yaz?l?mlar aras?nda ise dünyaca en yayg?n olan? ?üphesiz
“Adobe Photoshop” program?d?r. Tam anlam?yla photoshop nedir sorusunu aç?klamaya çal??al?m. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Örne?in bir web sitesi için logo ve
banner gibi birkaç tasar?m yap?lacak. Photoshop ile yap?lan banner veya
vektörler, ba?ka programlarla yap?lan çal??malara göre çok daha kaliteli ve göz
al?c? olacakt?r. Özellikle foto?rafç?l?k sektöründe yeri ve önemi fazlas?yla
büyüktür. Çe?itli amaçlarla çekilen foto?raflar üzerinde iyile?tirmeye yönelik
çal??malar yapabilmek için Photoshop program? son derece uygundur.

Adobe Photoshop program? haricinde
benzer özelliklere sahip olan daha pek çok program mevcuttur. Fakat bunlar
aras?nda kullan?m? kolay ve i?levselli?i en ideal olan program aç?k ara Adobe Photoshop
olmaktad?r. Bu nedenle sektörde oldukça yayg?n bir ?ekilde kullan?m sahas?
bulunmaktad?r.

Photoshop Ne ??e Yarar?

Photoshop nedir diye akl?nda soru olanlar?n tamam? arad?klar?
cevab? bulduklar?nda, bir grafik tasar?m arac? oldu?u gerçe?i ile kar??la?acaklard?r.
Bu program sayesinde web tasar?m? ve reklamc?l?k sektörleri büyük bir geli?im
göstermektedir. Hayal gücü yüksek olan ve biraz da photoshop bilen veya merak?
olan bir kimse için, yapabileceklerinin bir s?n?r? yoktur. Profesyonel ve orta
düzey grafikerler taraf?ndan logo tasarlama, web tasarlama, maskot tasarlama,
foto?raf düzenleme, reklam haz?rlama ve afi? haz?rlama gibi birçok alanda ciddi
miktarlarda kazanç sa?lan?labilir.

Photoshop nedir sorusuna cevap verdikten sonra konuyu biraz daha
farkl? örneklerle anlatmaya çal??al?m. Photoshop, piksel tabanl? bir program
özelli?i gösterir. Bu programa uygun olarak içe aktar?lan tüm resim veya
foto?raflar üzerinde istenildi?i gibi de?i?iklikler yap?labilir ve yeniden
kaydedilebilir. Bu de?i?iklikler resme ekleme veya ç?kartmalar ?eklinde
olabilece?i gibi, yeniden efektlendirme gibi farkl? tarzlarda da kar??m?za
ç?kabilir. De?i?ikliklerin yan? s?ra bu?uland?rma, bulan?kl??? giderme, kontrast
oran?n? artt?rmak veya azaltmak, parlakl??? artt?rmak veya azaltmak, resmin
orijinalinin boyutunu küçültmek gibi farkl? amaçlarla dahi kullan?labilmektedir.

Tüm bunlar?n haricinde y?llar
öncesine giderek photoshop nedir diye
bir ara?t?rma yapt???n?zda cevaps?z kalmayaca??n?zdan emin olabilirsiniz. ?lk
olarak 1987 y?l?nda Thomas Knol taraf?ndan geli?tirilmeye ba?lan?lan ilk
photosop yaz?l?m?, günümüze kadar çok büyük de?i?iklikler ya?ayarak gelmi?tir.
Bir doktora ö?rencisinin ödevi ?eklinde ortaya ç?km??t?r. Sonucunda da sürekli
geli?tirilerek günümüzdeki en güncel versiyonu olan Adobe Photoshop CS6 ve
CC’ye kadar gelmi?tir. 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out