Soliduct AB (u.å) skriver att FTX innebär från- och tilluftssystem med värmeväxlare. FTX- systemet är en så kallad mekaniskt system. För att ett FTX- system ska fungera i ett hem behöver man ha ett kanalsystem som tar hand om den uppvärmda tilluften och övrigt tar hand om frånluft under övervakande omständigheter.  Frånluften som är uppvärmd och tilluften som kommer in passerar genom ventilationsaggregatet. Genom att dessa luftströmmar passerar en värmeväxlare är det möjligt att överföra majoriteten av värmen utan att behöva ta med själva luften också. Det betyder att luften som färdas in i rummen är värmd till 17–20 grader. Oftast är värmeväxlare passiva och förbrukar ingen ström förutom ventilationsfläktarna. Ventilationsfläktarna filtrerar luften med tanke på fläkten och värmeväxlaren men också för att få inomhusluften att bli bättre.Vidare skriver Soliduct AB (u.å) att det är en betydelsefull fördel att ventilationen är skild från uppvärmningen vilket resulterar i att man kan välja värmekälla när som helst, antingen nu eller i framtiden. Soliduct AB skriver att investeringskostnaden för skild värmekälla och FTX-ventilation är mer eller mindre likvärdig tillsammans med frånluftsvärmepump. Fördelarna är värmekomfort, underhållskostnad och friheten att välja värmekälla. Svensk ventilation (u.å) skriver, genom att ha ett FTX-system återvinns 50-80% värme som man är i behov av att tillföra luften som i detta fall resulterar till besparing mellan 5000- 7000 kWh/år med hänsyn till en normalstor villa, radhus eller lägenhet. Energimyndigheten (2014-09-29) informerar om att FTX-ventilationen fungerar optimalt när huset är tätt. Energibesparingarna kan skilja 2 200 kWh/år bland ett tätt och otätt hus som är 130m² och befinner sig i Norrland,  samtidigt som avvikelsen är 1 400 kWh i ett hud som befinner sig i mellersta Sverige. Energimyndigheten utgår från att huset har frånluftsventilation när de beräknar energibesparingen. De hus som är äldre antar energimyndigheten att de är otätare än de nya husen. Energimyndigheten (2014-09-29) redogör för tre olika luftflöden som därefter kan omfatta tre olika storlekar på bostäder. Om bostaden är 85 m² då kommer luftflöden att ligga på 30 liter/sekund. Ifall bostaden är 130 m² då kommer luftflöden att vara 45 liter/sekund. 190 m² bostad har luftflöden 67,5 litet/sekund. Enligt Villavarm (u.å) så finns det uppsatta krav för maximala värmeförluster alltså effekt. Exempelvis om ett hus är mindre än 400m² gäller det 17W/m² hänsyn till klimatzon III, därefter gäller det 18W/m² till klimatzon II och sist gäller det 19 W/m² fär norra zonen. Hus som är större gäller 15W/m²- 17W/m² för maximala värmeförluster. I beräkningarna om energikraven för passivhus ligger inomhustemperaturen på 21 grader. Enligt Energirådgivningen (2016-09-16) har ett tvåglasfönster ett U-värdet på ungefär 2,9 W/m² K samtidigt som ett nytt och energieffektivt fönster har ett U-värde på ungefär 0,7-0,8W/m² K. Desto lägre ett U-värde är desto bättre, för då har fönstret bättre värmeisoleringsförmåga. Vidare skriver Energirådgivningen (2016-09-16) att om man byter inre glaset istället till ett lågemissionsglas eller istället till en tvåglas isolerruta så kan man på de sättet göra tvåglasfönster bättre. Man kan använda sig av denna lönsamma åtgärd i många fall men det funkar inte när fönstret är i behov att bytas ut helt. Åtgärdens fördel är också att den ändrar inte fasadens utseende. Genom att man väljer att byta sin fönsterruta till en lågemissions ruta vilket leder till ett U-värde på ungefär 1,9 W/m² K. Detta betyder att värmeförlusten ur ett lågemissions ruta är ungefär 170kWh/m² och år. Genom att ersätta sina fönster med en tvåglas isolerruta kommer resultera till ett U-värde på ungefär 1,3W/m² K. Det innebär att värmeförlusten kommer att ligga på ungefär 120kWh/m² och år. Då kan man väga värmeförlusten  för den vanliga tvåglas fönstret som ligger på ungefär 270 kWh/m²

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out