SKRIP bertambah besar . Golongan Bumiputera melihat orang

Published by admin on

SKRIP JAWAPAN  SOALAN 1

 

Zaman pasca Tanah Melayu mencapai kemerdekaan menyaksikan
dasar-dasar pembangunan ekonomi negara terus dirangka untuk memacu perkembangan
ekonomi rakyat pelbagai kaum yang mapan dan berdaya saing. Sejarah perkembangan
ekonomi di Malaysia memperlihatkan perubahan berperingkat dari zaman era
penjajah hingga hari ini.1 Tumpuan kepada tugas mengkoordinasi  Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan
Negara dan Dasar Pandang ke Timur bukanlah semata-mata untuk mencapai
keseimbangan ekonomi. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi di Malaysia penekanan
juga dapat dilihat lebih cenderung kepada usaha mencapai keadilan sosial dalam
kalangan rakyat pelbagai kaum.

 

Latar belakang Dasar Ekonomi Baru (DEB)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Pada zaman penjajahan British, pihak pentadbiran
British membuka peluang kedatangan buruh dari negara Cina dan India yang antara
lain sebabnya adalah untuk kepentingan ekonomi British. Ia kemudiannya telah
membentuk masyarakat dengan identiti kaum berasaskan kelas ekonomi . Ia
melibatkan sektor perlombongan bijih timah, perdagangan dan perladangan. Kaedah
pengasingan kaum mengikut kegiatan ekonomi telah mencetuskan isu ketidakseimbangan
pembahagian ‘kek’ ekonomi negara kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia pada
masa tersebut. Dasar penjajah British meletakkan orang Melayu dalam  sektor pertanian tradisional sedangkan orang
Cina dan India memonopoli sektor perdagangan, pembuatan, perlombongan, binaan
dan estet getah. Ini menyebabkan orang Melayu mendapat pendapatan yang lebih
rendah berbanding orang bukan Melayu. 2 Dasar ‘pecah dan perintah’ yang telah dilaksanakan oleh British telah
menyebabkan jurang perbezaan antara kaum 
bertambah besar . Golongan Bumiputera melihat orang Cina sebagai kaum
yang menguasai bidang ekonomi di negara ini tidak memainkan peranan yang wajar
dalam membantu kaum lain agar pembahagian ekonomi lebih adil dan saksama. 3

Banci penduduk pada tahun 1970    bagi semua keluarga di Semenanjung Malaysia
mendapati 49.3% menerima pendapatan di bawah garis miskin. Terdapat 86%
daripadanya ialah golongan yang berada di kawasan luar Bandar, manakala 14%
berada di kawasan Bandar.

Kadar kemiskinan berdasarkan pecahan kaum pula digambarkan
dalam jadual berikut:

Jadual 1 : Kadar Kemiskinan Mengikut Kaum 1970

Langkah mengurangkan jurang perbezaan antara kaum
ini mendapat perhatian Tun Abdul Razak yang menyedari bahawa suatu pembaikan
perlu dibuat berkaitan isu ini.

Beliau yakin perlunya langkah menyusun semula
ekonomi Negara dengan lengkap dan mengubah gaya hidup tradisional orang Melayu
ke arah ekonomi moden. Ia amat kritikal untuk memastikan orang Melayu lebih
berdaya saing dan berpeluang mendapat kemajuan yang saksama dengan kaum-kaum
lain yang ada di negara ini.    

Berdasarkan kajian tahunan Hakmilik Syarikat
–syarikat Berhad yang diajlankan oleh Jabatan Perangkaan dan rekod dari
Pendaftar Syarikat pula didapati hakmilik dan penguasaan sektor
syarikat-syarikat pada tahun 1971 pula adalah seperti berikut :

Pemilikan

Jumlah Pemilikan (RM juta)

%

Bumiputera
Perseorangan dan Agensi Amanah
a)     
Bumiputera Perseorangan
b)     
Agensi Amanah

279.6
 
168.7
110.9

4.3
 
2.6
1.7

Bukan
Bumiputera

2232.2

34.0

Warganegara
asing

4051.3

61.7

JUMLAH

6564.1

100.00

Jadual 2 : Jumlah Nilai
dan Peratus Pemilikan Saham Syarikat-syarikat Berhad Bumiputera dan etnik lain
Tahun 19704

Sekiranya
keamanan dalam kalangan penduduk di Malaysia ingin dikekalkan, usaha meningkatkan
taraf hidup orang Melayu mesti berada pada satu tahap yang baik supaya mereka
tidak merasa berada pada kedudukan lebih rendah daripada orang Cina dan India
sama ada dari sudut kelas sosial mahupun ekonomi. Ia hanya dapat dicapai
sekiranya orang Melayu menjadi sebahagian daripada pemain ekonomi dan bukan
sekadar menjadi petani dan bercucuk tanam sahaja.

 

 

 

K             

 

Jika dilihat dari sudut
pembahagian pekerjaan  mengikut pecahan
kaum pada tahun 1970 ialah seperti berikut :

Sektor

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Pertanian

67.6

19.9

11.5

1.0

Perlombongan

32.1

58.7

8.5

0.7

Perniagaan /Perdagangan
, Pentadbiran Awam, Pelajaran., Pertahanan dan Kemudahan Awam

42.6

45.5

10.7

1.2

Jadual 3 : Pekerjaan
mengikut kaum pada tahun 1970.

Pengembangan
ekonomi negara tidak meningkatkan taraf hidup orang Melayu pada ketika itu. Hal
ini kerana mereka tidak terlibat dalam sektor ekonomi moden. Rusuhan kaum yang
berlaku tanggal 13 Mei 1969 merupakan bukti jelas kewujudan perasaan syak
wasangka dan permusuhan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum pada ketika itu. Ia
memaksa dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi
Baru (DEB) merupakan dasar yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970
melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan
ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum di Malaysia. Ia disesuaikan
dengan matlamat utama pentadbiran kerajaan selepas merdeka untuk membanteras
pergantungan ke atas komoditi utama dan mempelbagaikan corak ekonomi dalam sektor
pertanian.

DEB
dirangka bagi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara golongan Bumiputera.
dan bukan Bumiputera. Usaha kerajaan agar pendekatan baru dalam rancangan
pembangunan negara melibatkan rancangan jangka panjang iaitu selama 20 tahun melalui
DEB dibuat selepas menyedari kedudukan ketidakseimbangan ekonomi ketika itu.

Matlamat
dan strategi serampang dua mata digunakan pertamanya untuk mengurangkan
kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan memperluaskan lagi peluang pekerjaan
tanpa mengira kaum. Selain itu, ia dimatlamatkan untuk memepercepatkan proses
penyusunan semula masyarakat Malaysia dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut
fungsi-fungsi ekonomi.

Usaha
penyelesaian ekonomi dan projek pembangunan dirangaka supaya wujud peluang
pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur, menambah daya
pengeluaran tempatan dan meningkatkan pendapatan. Ia juga berperanan memberi
peluang penghijrahan dari orang yang bekerja di sektor yang rendah daya
pengeluaran kepada sektor yang lebih lumayan. Jurang perbezaan pendapatan
anatara kaum di kawasan Bandar dan luar Bandar juga adapat dikurangkan.
Kehidupan di luar Bandar juga menjadi lebih moden. Ia juga menggalakkan kewujudan
kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera, suasana pekerjaan yang mewakili
komposisi kaum di Malaysia, dan taraf serta kualiti hidup rakyat dapat
diperbaiki melibatkan bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, kemudahan
infrastruktur dengan bekalan elektrik, air dan seumpamanya.

Hasrat
kerajaan ialah agar menjelang tahun 1990 pemilikan saham di negara ini melambangkan
komposisi kaum iaitu 30% Bumiputera, 40% bukan Bumiputera  dan 30% pelabur-pelabur luar.

Pencapaian
DEB berdasarkan skop pembasmian kemiskinan di mana jumlah isi rumah berada di
bawah garis  kemiskinan menunjukkan ia
mengalami pengurangan dari 49.3% (791,800) pada tahun 1970 kepada 29.2 % (666,100)
orang dalam tahun 1980.5

Pengurangan
kadar kemiskinan di luar bandar dapat dicapai melalui pembangunan di kawasan
sedia ada melibatkan peningkatan sektor pertanian dengan program penanaman
semula, dan pemulihan tanaman, tanaman selingan dan adanya kemudahan parit dan
tali air. Hasil pekebun kecil kelapa bagi kebun yang dipulihkan adalah sebanyak
25%, hasil kebun yang ditanam semula pula mengalami peningkatan
memberangsangkan sebanyak 200% . 6

Program tanaman selingan
dan mempelbagaikan tanaman yang dilaksanakan meliputi kawasan seluas 25600
hektar membantu melonjakkan pendapatan dan penggunaan tenaga kerja.Pekebun
kecil kelapa yang menjalankan tanaman selingan koko, kopi atau buah-buahan
berjaya mengurangakan kadar pengangguran di kawasan luar Bandar dari 6.9% pada
1974 menjadi 6.1% sahaja pada 1978.

Seacar umunya matlamat
untuk mencapai tujuan menambah pendapatan, penyusunan semula masyarakat, pendapatan.

 

Latar belakang Dasar
Pembangunan Negara (DPN)

 

Impak ekonomi di bawah
pelaksanaan DEB yang tidak mencapai sasaran 30 peratus penyertaan bumiputera
dalam ekonomi seperti yang disasarkan tidak mematahkan semangat pemimpin untuk
melihat negara terus

 

 

 

 

Latar belakang Dasar
Pandang ke Timur

Dasar

 

Bagaimana
kedudukan ekonomi kaum Bumiputera di Malaysia hasil pelaksanaan dasar-dasar
tersebut?

 

 

 

 

 

SKRIP JAWAPAN SOALAN 2

Latar belakang Dasar
Penswastaan

 

Definisi Penswastaan
merujuk kepada pemindahan milik perbadanan awam atau kerajaan kepada pihak
swasta. Penswastaan di Malaysia pada dasarnya merupakan langkah kerajaan untuk
mencapai matlamat menjadikan agensi dan syarikat yang dipunyai oleh kerajaan
Malaysia kepada syarikat awam berhad.

Keputusan
Jemaah Menteri membuat keputusan mempertimbangkan beberapa jabatan atau agensi
untuk dikendalikan oleh pihak swasta.

Antara perkhidmatan yang
telah diswastakan sehingga hari ini ialah Telekom, Pos Malaysia dan Tenaga
Nasional Berhad. Penswastaan dilakukan secara berperingkat dalam Rancangan
Malaysia ke-9.

 

Kecekapan perkhidmatan
menjadi matlamat asas dasar penswastaan negara.

Tujuan penswastaan ialah
mengurangkan perbelanjaan kerajaan melibatkan emolumen (gaji dan elaun)
kakitangan kerajaan.

Tujuan lain ialah
meningkatkan hasil negara

Persaingan dalam ekonomi
adalah lebih sihat. Contohnya dalam bidang komunikasi, selain dari TM, kini
syarikat telekomunikasi telah berkembang luas dengan jaringan perkhidmatan
seperti Celcom, Maxis, DiGi, U Mobile dan banyak lagi.

 

Meningkatkan kualiti
produk dan perkhidmatan.

Orang ramai boleh membuat
pelaburan d

 

Kelebihan penswastaan ialah
memberi peluang pela

 

Kualiti produk lebih baik.

 

Telekom Malaysia

Syarikat telekomunikasi utama
di Malaysia sebelum ini merupakan satu-satunya pilihan yang wujud bagi rakyat
Malaysia. Selepas penswasataan, dasar terbuka kepada persaingan yang sihat
telah membuka ruang tumbuhnya perkhidmatan syarikat telekomunikasi yang lain
seperti Maxis, CECOM dan DiGi.

Pos Malaysia

Perkhidmatan pos di
Malaysia berusia 100 tahun kini. Penswastaan Pos Malaysia Berhad pada                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tenaga Nasional Berhad

Perkembangan pesat ekonomi
pada akhir 1980-an menyaksikan kapasiti penjanaan elektrik meningkat namun
rancangan tersebut tidak mendapat kebenaran kerajaan.  Pada 1 September 1990, Lembaga Letrik Negara
(LLN) telah dikorporatkan dan dikenali sebagai Tenaga Nasional Berhad dengan
pemilikan penuh oleh Kementerian Kewangan.

Akibat permintaan yang
tinggi untuk tenaga elektriktanpa penjanaan kapasiti yang sepadan, seluruh
Semenanjung mengalami gangguan bekalan elektrik selama 48 jampada 22 September
1992. Insiden ini seterusnya telah membawa kepada penswastaan TNB.

 

KESIMPULAN

Bagaimana dasar
penswastaan membantu meningkatkan tahap perkhidmatan yang lebih baik kepada
rakyat Malaysia

Kelebihan penswastaan

 

Kelemahan penswastaan

 

1 Pembangunan Ekonomi Dalam Hubungan Etnik (2009, Hamidah Ab Rahman,Muhammad Bin Daud, Norlin
Ahmad)

2 (Silcock dan Raja Muhammad, 1982:27)

3 (Asrizal Mohamed Radzi, 2013 :72)

4 Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia.

5 Ringkasan rancangan Malaysia Ke-Empat 1981-1985,12)

6 Rancanagan Malaysia ke-4 1981-1985, 1981 :37

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out