Notre Strasbourg’un tarihi merkezinin en ünlü bölümü olan

Published by admin on

Notre Dame Katedrali

Bat? mimari tarz?n?n en bilinen an?tlar?ndan biri olarak
kabul edilen Notre-Dame Katedrali görkemli kulesiyle Strazburg’da mutlaka
görülmesi gereken noktalardan biridir. Yap?m? yüzy?llar süren ve k?rm?z? Vosges
kumta?lar?n?n kullan?ld??? katedralin güney taraf?nda bir yakla??k 1230 adet alegorik
heykel ve Sinagog yer almaktad?r. Sekizgen kuzey kulesi ve kafes oyma çan
kulesi 15. Yüzy?lda eklenmi?tir. 19. Yüzy?la kadar Strasburg Katedrali’ndeki
142 metrelik kule H?ristiyan dünyas?n?n en yüksek kulesi olarak kabul edilmekteydi.
Katedralin en ünlü eserlerinden bir di?eri de dini sanat?n en büyük ba?ar?lar? aras?nda
say?lmakta olan “Meryem Ana’n?n Taç Giyme Töreni” eseridir. Kilisenin
haç ?eklindeki yan kollar?nda, astronomik bir saat yer almakta ve her gün
12:30’u gösterdi?inde havarilerin geçit töreni ile ziyaretçilere keyifli anlar
sunulmaktad?r. Katedralin iç mekan?n? gezdikten sonra ziyaretçilerin Ren
ovalar?n?n, Orman?n ve Vosges Da?lar?n?n etkileyici manzaras?na ?ahit olmalar?
için kulenin tepesine ç?kma imkanlar? da bulunmaktad?r.

 

La Petite France

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Strasbourg’un tarihi merkezinin en ünlü bölümü olan mekan
Alsas karakterini yans?t?r. Bu alan UNESCO Dünya Miras? Listesi’nde yer al?r. Kanallar?
çevreleyen labirentleri ve yar? ah?ap evlerin korundu?u dar eski sokaklar?yla
turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu mahallede mutlaka görülmesi gereken bir
di?er nokta ise ?imdilerde bir restoran olan Maison des Tanneurs’un bulundu?u Rue
du Bain-aux-Plantes’dir. Arnavut kald?r?ml? sokaklar?, ?irin evleri ve çiçekli
balkonlar?yla hayranl?k uyand?rmaktad?r. Ayr?ca Grande-Ile nehir k?y?lar?nda
turistler ve yerli halk ?ehrin ko?u?turmas?ndan uzakta keyifli yürüyü?lere
kat?labilmektedir. Güneybat?da Ponts Couvert olarak bilinen çat?l? dört köprü
yer almaktad?r. Kasaban?n ortaça? savunma kulelerinin dördü de bu köprülerin
üzerinde yer al?r. Bunlardan Grande Ecluse gün boyu halka aç?kt?r ve geceleri ayd?nlat?l?r.

 

Kammerzell Kona??

Place de la Cathédrale’in yak?n?nda yer alan ve
Strazburg’un en önemli noktalar?ndan biri olan Maison Kammerzell ?ehrin en
güzel kasaba evidir. Alsas mimarisinin mücevheri olarak dü?ünülen Kammerzell Kona??
ta?l? bir zemin, yar? ah?ap katlar, kur?un pencereler ve oyma süslemeleriyle
oldukça dikkat çekicidir. Oyma ta? kemerli zemin katman 15. yüzy?lda
tüccarlar?n mallar?n? satt?klar? bir alan olarak hizmet vermi?tir. Bölgede bulunan
bir ba?ka ilgi çekici yar? ah?ap ev 1856 y?l?nda in?a edilen Pharmacie du
Cerf’dir. Rue des Juifs’in yak?n?nda ise ?ehrin iki bin y?l öncesine dayanan
kültürel miras?n? gözler önüne seren antik Roma hisar?n?n kal?nt?lar? yer
almaktad?r.

 

Saint-Thomas
Kilisesi

Saint-Thomas Kilisesi 6. Yüzy?lda in?a edilen eski bir
kilisenin yer ald??? bölgede bulunmakta ve Havari Saint Thomas’a ithaf
edilmektedir. Yang?n sonras? olu?an tahribat dolay?s?yla 12. yüzy?lda yeniden
in?a edilmi?tir. Yap? Alsas Gotik mimarisini e?it boylardaki be? adet nef ile
örneklendirmektedir. Koro ise seçkin askeri kariyeriyle ünlü Maréchal de
Saxe’nin muhte?em Barok an?t mezar?na ev sahipli?i yapmaktad?r. Saint-Thomas
800 y?ll?k tarihi boyunca Alsas Protestan Devrimi’nde oynad??? rol dolay?s?yla
en ünlü kilise olarak bilinmektedir ve hala Protestan bir ibadethane olarak
kullan?lmakta, her Pazar sabah? ve ö?len saatlerinde dini hizmetler
sunulmaktad?r.

 

Saint-Pierre
Kilisesi

7. yüzy?lda bir tap?nak olarak kurulmu? olup 11. yüzy?lda
Romanesk kilisesine dönü?türülmü?tür. Kilisede Saint Mark’? temsil etmek için
bir aslan ve ejderhay? öldüren adam?n resmedildi?i bir eser yer almaktad?r. Kilise
Strazburg’da tamamen korunmu? olan tek yap?d?r. Devrim boyunca Protestan
ibadethanesi olarak kullan?lm?? ancak daha sonralar? Katolik ibadet evi olarak
da kullan?lmaya devam edilmi?tir. Kilise hala Strazburg’da önemli bir Protestan
kilisesi olmakla birlikte geleneksel dini hizmetler, konser ve kutlamalara ev
sahipli?i yapmaktad?r.

 

Rohan Saray?

Saray, 1732 ile 1742 y?llar?
aras?nda Piskopos Prenslerinin konutlar?  olarak kullan?lm??t?r.  Etkileyici binan?n geri kalan k?sm? üç müzeye
ev sahipli?i yapar. Saray?n birinci kat?nda yer alan Güzel Sanatlar Müzesi
Ortaça?’dan modern ça?lara kadar uzanan kapsaml? ve seçkin bir resim
koleksiyonuna sahiptir. Dekoratif
Sanatlar Müzesi saray?n Rohan Ba?papazlar?n?n eski dairelerinin bulundu?u zemin
kat?nda yer almaktad?r.  Misafirler
kütüphane, bask? odas? ve mabedin yan? s?ra dekoratif sanat koleksiyonuna da ev
sahipli?i yapan piskopos dairesinin odalar?n? ke?fedebilirler. Koleksiyon
seramik, porselen,resim ve kuyumculuk sanata?n? içermektedir. Rohan Saray?
bodrumunda yer alan Arkeoloji Müzesi Fransa’daki en eski antik koleksiyonlardan
birine sahip olup tarih öncesi dönemden Orta Ça?’a kadar olan dönemlere ait
eserleri gözler önüne sermektedir. 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out