Published by admin on

Kekik,
ball?babagiller familyas?ndan Thymus, Thymbra,
Origanum, Coridothymus, Satureja, türlerinin genel ad? olan, kendine özgü
kokuya sahip; çimenlik, tarla, orman k?y?lar?nda ve çay?rlarda yeti?en bitki
türlerinin ortak ad?d?r. Dünya kekik ya?? ihtiyac?n?n oldukça büyük bir k?sm?
ülkemizden kar??lanmaktad?r. Kekik; içeri?indeki maddeler sayesinde antioksidan,
antikanserojen, antidiyabetik ve antikolestremik özellikler göstermektedir.
Halk aras?nda balgam söktürücü, bron? temizleyici, yara iyile?tirici, haz?m
kolayla?t?r?c? gibi etkilerinden de s?kl?kla yararlan?lmaktad?r.

Bitkilerin tedavi
amac?yla kullan?mlar? eski y?llardan beri süregelmektedir ancak son y?llarda
antibiyotiklere dirençli su?lar?n olu?mas? ve bitkisel kökenli ilaçlara k?yasla
sentetik ilaçlar?n içerdi?i yan etkilerin dikkati çekecek kadar fazla olmas?,
bilim adamlar?n? do?al kaynakl? ilaçlar? ara?t?rmaya daha da çok itmi?tir.
Bizim çal??mam?z?n da as?l amac? bu mucizevi bitkinin uçucu ya??nda bulunan ve
etken maddesi olan karvakrolün HT-29 (kolon kanser hücre hatt?), HCT-116 (kolon
kanser hücre hatt?) ve UPCI-SCC-131 (ba?-boyun kanseri hücre hatt?) hücreleri
üzerindeki sitotoksik aktivitesini incelemektir. Çal??mam?zda hücre hatlar?
üzerine farkl? dozlarda karvakrol uygulayarak, karvakrolün doza ba??ml?
etkisini de ortaya koyduk. Deneyimizde daha güvenilir bir sonuç almak ad?na
pozitif (üzerinde kemoterapötik ilaçlar
uygulanm?? hücreler) ve negatif (hiçbir ?ey uygulanmayan hücreler) kontrol
gruplar?na da yer verdik.

           Yapt???m?z testler
sonucu karvakrolün gelecek ad?na ümit verici bir madde oldu?u ortaya
konulmu?tur. Geli?tirilen ara?t?rmalar do?rultusunda, günümüzün en önemli
hastal?klar?ndan biri olan kanser için alternatif bir çözüm yolu olarak
kullan?labilece?i görülmü?tür.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out