I. identificate. 1 Pentru anali?tii politicilor publice,

Published by admin on

I. Aspecte generale privind instrumentele de politici publice

 

Instrumentele de
politici publice se refer? la modalit??ile utilizate pentru a aplica în
practic? alternativele alese. Weimer ?i Vining definesc intrumentele drept
politici generice, adic? tipuri variate de ac?iuni prin care factorii de
decizie din structurile guvernamentale se adreseaz? problemelor de politici
publice ?i care reprezint? numeroase stategii de abordare a problemei
identificate. 1

 

Pentru anali?tii
politicilor publice, cuno?terea unui num?r mare dintre aceste strategii este
util? deorece problemele cu care se confrunt? sectorul public sunt
complexe.  Cu cât intrumentele cunoscute
sunt mai numeroase, cu atât ?ansa actorilor guvernamentali de a rezolva o  problem? este mai mare. Astfel, analistul
poate sa compare diversele strategii disponibile pentru a rezolva problema cu
care se confrunt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Michael Howlett define?te intrumentele de politic?
public? ca fiind o serie de tehnici specific utilizate de guvern?mânt ca o
modalitate de a transfera anumite resurse cu scopul încuraj?rii unor actori în
realizarea anumitor activit??i dorite de c?tre guvern?mânt.2

Diferite
intrumente de politic? public? pot avea un grad diferit de eficien??, echitate,
legitimitate ?i suport politic, ceea ce influen?eaz? gradul în care ele pot fi
aplicate în diferitele situa?ii. În plus normele culturale ?i angajamentele
diferitelor institu?ii pot s? ofere mai mult? legitimitate unor intrumente de
politic? public? decât altora. 3

 

Exist? o
literature bogat? referitoare la intrumentele politicilior publice ?i au fost
presupuse diferite clasific?ri ale acestora. Criteriile depind de preferin?ele
?i formarea profesional? a autorilor. Important? este cuno?terea avantajelor ?i
a dezavantajelor intrumentelor din procesele de politici publice pentru
alegerea setului de intrumente potrivite rezolv?rii unei probleme.

 

II. Clasificarea instrumentelor de politici publice

 

O prim?
clasificare a fost propus? de Weimer ?i Vining4, care au propus împ?r?irea
intrumentelor de policiti publice în cinci categorii generale:

a.    Instrumente care duc la eliberarea, facilitate ?i
simularea pie?ei. Aceste intrumente sunt aplicate pentru a utiliza din plin
avantajele oferite de mecanismele pie?ei. Aceast? categorie se refer? la
eliberarea pie?ei prin îndep?rtarea sac?iunilor asociate unor anumite tipuri de
comportament, facilitate pie?ei care se refer? la alocarea prin intermediul
dreptului de proprietate ?i crearea de noi bunuri care s? poat? fi schimbate
prin intermediul mecanismelor de pia??, ?i simularea pie?ei prin licita?ii.

 

b.   
Utilizarea taxelor ?i subven?iilor în special ca
mecanisme de influen?are a comportamentului.

c.   
Acte normative. Aceste sunt intrumentele cu cel mai
ridicat nivel de intruziune din partea statului, ?i se impart în dou?
categorii:

Ø  Legisla?ia
cadru;

Ø  Reglement?rile.

d.   
Furnizarea de bunuri prin alte mecanisme decât ale pie?ei.
Se refer? la furnizarea de bunuri ?i servicii direct de c?tre structurile
guvernamentale, prin furnizarea direct de c?tre institu?iile publice, prin
intermediul agen?iilor independente ?i, în final, prin subcontractare.

e.   
Furnizarea de protec?ie prin intermediul asigur?rii
obligatorii sau subven?ionate ?i prin constituirea de rezerve de stat,
asisten?? de tranzi?ie sau ajutoare financiare directe.

 

O alt?
clasificare a fost propus? de c?tre Howlett ?i Ramesh5 utilizând drept criteriu
nivelul implic?rii statului. Pe o scar? de la minim la maxim au fost propuse
urm?toarele instrumente:

1.   
Intrumente cu nivel minim de implicare a statului:

·        
Familia ?i comunitatea;

·        
Organiza?iile non-guvernamentale;

·        
Pia?a.

2.   
Intrumente cu nivel maxim de implicare a statului:

·        
Legisla?ia;

·        
Furnizarea direct?;

·        
Companiile publice.

3.   
Instrumente cu nivel mediu de implicare a statului:

·        
Companiile de informare ?i convingere;

·        
Taxele ?i subven?iile;

·        
Licita?iile ale dreptului de proprietate.

 

1. Intrumente cu nivel minim de implicare a statului

 

Aceste intrumente presupune un nivel minim de implicare din partea
structurilor guvernamentale sau o lips? de implicare. Guvernul poate s? decid?
c? o problem? poate fi cel mai  bine
solu?ionat? de c?tre pia?a privat? sau de c?tre familie ?i în consecin?? s? nu
intervin? în rezolvarea acesteia.

Chiar dac? aceste intrumente sunt folosite pe o scar? mica, importan?a lor
este în cre?tere în contextul extinderii procesului de privatizare ?i a
importan?ei pe care pia?a privat? în furnizarea anumitor bunuri.

 

Intrumentele cu un nivel minim de implicare a statului sunt:

·      
Familia ?i comunitatea

Familia ?i
comunitatea pot rezolva multe probleme care ?in de domeniul protec?iei sociale
sau al educa?iei. Intitu?iile publice pot decide s? m?reasc? rolul acestui
instrument prin stoparea furniz?rii unui serviciu în speran?a c? familia sau
comunitatea va prelua prestarea acestuia.

Chiar dac? acest
instrument nu implic? costuri, el nu poate fi folosit pentru solu?ionarea unor
probleme complexe.

 

 

·      
Organiza?iile non-guvernamentale

Organiza?iile non-guvernamentale se pot implica în rezolvarea problemelor
din cadrul unei socient??i prin preluarea furniz?rii unor bunuri sau servicii
care în mod normal sunt prestate de c?tre sectorul public sau de cel privat.

Domeniile în care aceste organiza?ii î?i desf??oar? activitatea sunt
domeniul s?n?t??ii, al educa?iei sau cel social. Organiza?iile
non-guvernamentale sunt instrumente de politic? care ofer? rapiditate ?i
flexibilitate ridicat? de r?spuns în situa?ii de criz?.

Ele reprezint? un instrument care rezolv? problemele în mod echilibrat
pentru c? se adreseaz? persoanelor în nevoi. Cu toate acestea, organiza?iile
non-guvernamentale nu pot interveni în rezolvarea unor propleme sociale
complexe.

 

·      
Pia?a privat?

Pia?a privat? reprezint? o modalitate eficient? de furnizare a celor mai
multe bunuri private pentru c? asigur? c? eforturile sunt directionate numai
supra acelor bunuri sau servicii care au valoare pentru socientate.

Cu toate acestea, este un instrument inechitabil pentru c? ofer? bunuri ?i
servicii numai celor care posed? resursele financiare pentru a pl?ti pentru
bunul respectiv. Cu ajutorul acestor instrumente  nu este posibil s? rezolv?m probleme complexe
?i nu de fiecare dat? sunt echitabile.

 

2. Intrumente cu nivel maxim de implicare a statului

 

Implic? un grad ridicat de coerci?ie din partea statului pentru a
asigurarea comportamentului dorit. Acest lucru înseamn? c? guvernul, în
exercitarea autorit??ii sale, poate impune cet??enilor s? aib? un anumit
comportament, s? desf??oare anumite activit??i, poate s? înfiin?eze companii
publice pentru realizarea unor activit??i economice dorite sau poate furnizare
servicii prin intermediul aparatului administrativ.

Conform lui Howlett ?i Ramesh6, intrumente cu nivel maxim de implicare a statului sunt:

 

·      
Legisla?ia

Prin intermediul legisla?iei, guvernul prescrie un anumit comportament
dorit institu?iilor (institu?ii publice sau private) ?i cet??enilor ?i
instituie un sistem de justi?ie ?i de poli?ie în aplicarea legilor. Rolul
legisla?iei este de a reglementa posibilele deficien?e care ar putea ap?rea ca
urmare a modului de operare a for?elor pie?ei.

 

Prin intermediul legisla?iei se stabilesc standardele de producere a unor
bunuri si servicii, precum apa, colectarea de?eurilor, construirea locuin?elor.
Legisla?ia economic? poate reglementa pre?urile, volumul produc?iei sau
condi?iile de înfiin?are a unei firme. Legisla?ia în domeniul s?n?t??ii
urm?re?te asigurarea siguran?ei în consumarea unor alimente, prevenirea
r?spândirii unor boli.

Legisla?ia este considerat? un instrument eficient de politic? pentru c?
permite o bun? coordonare a procesului de planificare, iar guvernul de?ine
informa?ii pe baza c?rora poate s? prezic? comportamentul dorit în societate.

Folosirea legisla?iei ca intrument de politic? public? are ?i o serie de
dezavantaje. Aceasta poate s? împiedice procesul de inovare a procesului
tehnologic datorit? m?surilor de siguran?? impuse ?i a condi?iilor limitate de
experimentare.

Legisla?ia este un instrument inflexibil pentru c?
nu poate fi adaptat? unor situa?ii particulare. De asemenea, poate promova
ineficien?a economic? prin impunerea unor restric?ii privind desfa?urarea unor
activit??i economice.

 

·      
Companiile publice

O campanie este public? când exist? un nivel de proprietate de c?tre stat
mai mare decât 51% ?i un anumit nivel de control din partea guvernului. În
desf??urarea activit??ilor economice aceasta nu urm?re?te profitul, producerea
bunurilor ?i folosirea în folosul popula?iei fiind mai important? decât
ob?inerea unui profit.

 

Bunurile produse de companiile publice sunt bunuri publice, adic? bunuri
importante pentru societate, dar care nu pot fi produse de pia?a privat?
datorit? costurilor ridicate de produc?ie.

Campaniile publice pot deveni ineficiente datorit? pierderilor pe care le
pot înregistra. Aceste pierderi sunt trecute pe facturile consumatorilor.

 

·      
Furnizarea direct? a unir bunuri ?i servicii

Sectorul public poate îndeplini anumite sarcini, furnizând bunuri ?i
servicii. De exemplu, guvernul asigur? ap?rarea na?ional? ?i rela?iile
interna?ionale, serviciul de poli?ie ?i pompieri, asigur?rile sociale,
educa?ia, îngrijirea parcurilor, a drumurilor publice, asigurarea s?n?t??ii
popula?iei, realizarea recens?mântului popula?ie.

 

Pia?a pe care aceste bunuri ?i servicii sunt furnizate nu este supus?
competi?iei ?i costurile de furnizare nu sunt supradimensionate, lucru pentru
care contribuabilii trebuie s? pl?teasc?.

 

3. Instrumente cu nivel mediu de implicare a statului

 

Prin intermediul acestor intrumente se urm?re?te influen?area deciziilor
diferi?ilor actori, dar în final decizia le apar?ine.

Conform ?ui Howelett ?i Ramesh, instrumentele cu un nivel mediu de
implicare a statului sunt: caampaniile de informare ?i convingere, taxele ?i
subven?iile, licita?iile.

 

·      
Campaniile de informare ?i convingere

Campaniile de informare ?i convingere urm?resc schimbarea preferin?elor ?i
comportamentului diferi?ilor actori. Un comportament poate fi schimbat dac?
exist? o motiva?ie puternic?. Aceste campanii le putem folosi cu alte
intrumente pentru a da cele mai bune rezultate. În situa?iile de criz? ele sunt
ineficiente deoarece se urm?re?te un rezultat rapid.

 

·      
Subven?iile

Subven?iile se refer? la transferurile financiare care se fac c?tre
indivizi sau firme private pentru a recompensa financiar o activitate dorit? 7.

 

 

Formele pe care la îmbrac? subven?iile sunt:

Ø  Granturile
sunt folosite pentru a încuraja un rezultat dorit. Ele pot fi oferite
produc?torilor pentru a cre?te produc?ia unui produs.

Ø  Reducerile
de taxe iau forma deducerilor sau amânarea taxelor, oferirea de credite.

Ø  Voucher-ele
sunt oferite de c?tre guvern consumatorilor pentru a încuraja consumul unui
anumit bun sau serviciu.

Ø  Împrumuturile
reprezint? diferen?a dintre dobânda cerut? ?i cea practict? pe pia?a privat?.

 

·      
Licita?iile dreptului de proprietate

Prin licitarea dreptului de proprietate se creeaz? pie?e care în mod normal
nu ar exista. Pia?a este creat? prin stabilirea licit?rii unui num?r limitat de
drepturi de consumare a unei resurse, lucru care duce în consecin?? la crearea
unei lipse artificiale a resursei respective. Astfel se pune în func?ie
mecanismele pie?ei în stabilirea pre?ului.8

 

Unele ??ri au decis s? foloseasc? aceast? metod? pentru a controla
cantitatea de substan?e toxice care pot fi emanate în aer sau ap?.

Avantajele licita?iilor:

Ø  Drepturile
de proprietate sunt u?or de stabil?it;

Ø  Controlul
este mai riguros;

Ø  Intrumentul
este flexibil.

Dezavantajele licita?iilor:

Ø  Favorizeaz?
în?el?ciunea;

Ø  Sunt
inechitabile.

 

·      
Taxele si taxele de consum

Taxele sunt folosite care un instrument de politic? public? pentru a induce
un comportament dorit sau pentru a descuraja un comportament nedorit. Fondurile
colectate la buget sunt folosite pentru a finan?a diferite cheltuieli.

 

Taxele pe consum sunt cel mai des folosite pentru a controla
externalit??ile negative, este vorba despre o penalizare financiar? pentru
descurajarea unui comportament.

Avantajele taxelor sunt urmatoarele:

Ø  Sunt
u?or de stabilit;

Ø  Promoveaz?
inova?ia;

Ø  Sunt
instrumente flexibile;

Ø  Sunt un
stimulent continuu de reducere a activit??ilor nedorite.

 

Pe lâng? avantaje, taxele se confrunt? ?i cu uenle dezavantaje:

Ø  Nu sunt
eficiente în situa?iile de criz?;

Ø  Ele
implic? uenori costuri mari de administrare ?i de colectare a taxelor;

Ø  Pentru a
stabili nivelul corect al taxelor avem nevoie de informa?ii de o bun? calitate.

 

 

 

III. Intrumente de
politici publice folosite

cel mai des de c?tre
guverne

 

1.   
Instrumente de reglementare care stabilesc drepturile,
obliga?iile ?i restric?iile, precum ?i standardele men?ionate în legi ?i
regulamente

 

Un deficit mare în administra?ia public? este considerat suprareglementarea
care duce la sc?derea acticit??ii economice ?i la birocratizarea vie?ii
sociale. Din aceast? cauz?, cei care formuleaz? politici publice trebuie s?
testeze propunerile de introducere a unor regulamente suplimentare în vederea
rezolv?rii unor probleme.

 

2.   
Instrumente financiare care cuprind subven?ii, deduceri
de impozite, condi?ii preferen?iale pentru tranzac?ii

 

Instrumentele financiare presupun interven?ia statului prin înfiin?area
unor regii autonome, subven?ionarea unei industrii. Instrumentele de
interven?ie a statului cuprind ?i programe de ajutoare de stat.

Interven?ia statului se folose?te pentru eliminarea imperfec?iunilor pie?ei
?i pentru reducerea s?r?ciei, îmbun?t??irea nivelului de trai, protec?ia
drepturilor omului. Cei care formuleaz? politici publice folosind aceste
instrumente trebuie s? justifice motivul pentru care sectorul privat nu este
capabil s? asigure produc?ia de bunuri sau furnizarea serviciilor solicitate.

 

3.   
Instrumente informative care cuprind cursuri de formare,
publica?ii, activit??i de r?spândire a informa?iilor

 

Prin campaniile de informare a publicului se poate atinge u?or obiectivul
propus, statul având o ac?iune de regmelentare redus?.

 

4.   
Instrumente institu?ionale care cuprind creearea sau
reorganizarea institu?iilor publice pentru a asigura func?iile publice necesare
?i pentru furnizarea serviciilor

 

5.   
Delegarea func?iilor c?tre organiza?ii ale socient??ii
civile

 

Este un instrument de politic? public? eficient pentru rezolvarea
problemelor ?i îmbun?t??irea calit??ii serviciilor. Pentru îndeplinirea acestor
sarcini se folosesc ONG-urile ?i organiza?iile umanitare.

1 David L. Weimer , Aidan
R.  Vining, Analiza Politicilor
publice – concept ?i practic?,
Editura ARC, Bucure?ti, 2004.

2 Michael Howlett,
Designing Public Policies: Principles and
Instruments, Routledge Textbooks in Policy Studies, 2011.

3 Michael Howlett, M.
Ramesh, Studiul Politicilor Publice.
Clicluri ?i Subsisteme ale Politicilor, Editura Epigraf, Chi?in?u, 2004.

4 David L. Weimer , Aidan
R.  Vining, Policy Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, Upper Saddle
River, 1999.

5 Michael Howlett, M.
Ramesh, Studying Public Policy. Policy
Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, 1995.

6 Michael Howlett,
M. Ramesh, Studiul Politicilor Publice.
Clicluri ?i Subsisteme ale Politicilor, Editura Epigraf, Chi?in?u, 2004.

7 Michael Howlett, M.
Ramesh, Studying Public Policy. Policy
Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, 1995.

8 Marton Balogh, Politici publice – Suport de curs, Cluj-Napoca, 2013-2014

Categories:

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out