Published by admin on

I förskolans läroplan står följande:

“Personalens
förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är
viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med
svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra
framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i
gruppen.”(Lpfö 98, rev 2010, s5).

 

Dilemmaperspektivet – detta perspektiv kan man på ett
enkelt sätt se som olika valsituationer/målkonflikter. Att man ser det på detta
sätt är för att det inte finns något uppenbart svar på hur man bör agera på
bästa sätt. De har vanligtvis en lösning på problemet i slutändan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

interaktivt
perspektiv – en position mellan ett traditionellt och ett kritiskt perspektiv,
där problematiken förläggs både hos omgivningen och hos barnet.

 

 

 

Pedagoger
och mötet med barn i behov av särskilt stöd

 

“Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få
detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de
utvecklas så långt som möjligt.” (Lpfö98, 2016)

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande
roll och förväntas bidra till att stödja inkluderingsprocesserna och skära ned
på exkluderingsprocesserna, de utgår från allas lika värde och allas rätt till
att ingå i en gemenskap där de kan känna att de har full medverkan, med det så
menar man att förskolan
har enligt lag skyldighet att ta emot barn i behov av särskilt stöd och ge dem
det stöd som behövs. Barnkonventionen är en av konventionerna som man baserar denna verksamhet
och även skollagen. Enligt en forsking (“Specialpedagogik
– forskning”, 2016) uttrycks det klart att barn och
elever ska få den hänsyn de behöver utifrån deras olika behov, det slås även fast
att det ska finnas en ansträngning mot att uppväga skillnader i barnens och
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out