Hükümetten söylemleri hayata geçirme kapasitesinin s?n?rl? oldu?unu biliyoruz.

Published by admin on

Hükümetten Afrin aç?klamas?

Bu harekat yap?lacak

Milli Savunma Bakan? Nurettin Canikli planlanan Afrin harekat?yla ilgili A
Haber’de Murat Akgün’ün sorular?n? yan?tlad?. Kritik mesajlar veren Canikli,
“Bu harekât yap?lacak” dedi ve ekledi: “Say?n Cumhurba?kan?m?z?n
da ifade etti?i gibi. Ama zaman?, saati tamamen harekât?n gereklili?i
çerçevesinde, harekât?n en etkili, en ba?ar?l? ?ekilde yürütülmesiyle alakal?
planlaman?n bir parças?. Dolay?s?yla o çerçevede ?u anda gere?i yap?l?yor.
Suriye’nin kuzeyindeki bütün terör hatlar?, varl??? ortadan kald?r?lacakt?r.
Bunun ba?ka çaresi yok.”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Milli Savunma Bakan? Nurettin Canikli planlanan Afrin hareketiyle ilgili A
Haber’de Murat Akgün’ün sorular?n? yan?tlad?.

??te Canikli’nin aç?klamalar? ?u ?ekilde:

Muhtemel kay?plar?m?z?n da en aza indirilmesi için gerekli tüm ?artlar?n
olgunla?t?r?lmas? gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekat?n her a?amas?nda
uygulamaya geçirece?iz. Türkiye’ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün
yükseliyor. “Bu operasyon gerçekle?tirilecek, yap?lacak, Say?n
Cumhurba?kan?m?z?n da ifade etti?i gibi. Ama zaman?, saati tamamen harekat?n
gereklili?i çerçevesinde, harekat?n en etkili, en ba?ar?l? ?ekilde
yürütülmesiyle alakal? planlaman?n bir parças?. Dolay?s?yla o çerçevede ?u anda
gere?i yap?l?yor. Suriye’nin kuzeyindeki bütün terör hatlar?, varl??? ortadan
kald?r?lacakt?r. Bunun ba?ka çaresi yok. Temel hedefimiz PYD terör örgütünün
tamamen ortadan kald?r?lmas?. PYD’ye en büyük silah deste?ini ABD sa?l?yor.

Suriye’de yap?lan bütün ülkelerin orayla ilgili politikalar? vard?r. Bir
?ekilde oradaki gruplar? da etkileyebilecekleri yönde, onlar? da kolayla?t?r?c?
ad?mlar atmaya çal???yorlar.

Suriye’nin “Türk sava? uçaklar?n? dü?ürürüz” aç?klamas?na kar??l?k
olarak “Rejimin bu sözü hayata geçirme kapasitesi s?n?rl?. Rusya’n?n
rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi ba??na söylemleri
hayata geçirme kapasitesinin s?n?rl? oldu?unu biliyoruz. Bu hamleyi sadece
rejimin bir dü?üncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masas?nda
konu?ulmas? gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.

“YPG’N?N SAH?P OLDU?U S?STEMLER?
B?L?YORUZ”

Hepsinin bilgileri bizde var. YPG’nin sahip oldu?u tüm sistemleri biliyoruz.
Onlar?n a?a?? yukar? büyük bölümünün nerede tutuldu?unu da biliyoruz. ?u anda
yap?lan at??lar söz konusu. Misilleme çerçevesinde bunlar gerçekle?tiriliyor.
Bu yap?l?rken bütün bunlar dikkate al?n?yor.

“ANT? TANK FÜZELER?NE KAR?I S?LAH S?STEM?M?Z? GEL??T?RD?K”

Anti tank füzeleri var ellerinde ama bizim de onlara kar?? silah sistemi
geli?tirdi?imizi söyleyeyim. Elektronik olanlar dahil olmak üzere her türlü
imkan?m?z var. O sald?r? sistemlerini bertaraf edecek, bloke edecek, hem silah
olarak hem elektronik olarak bizim ürünlerimiz var. Uçaklar?m?za monte
vaziyette.

Biz ?u anda bilinen en geli?mi? anti tank füze mühimmat?na kar?? koyacak
sistemi çok yeni geli?tirmi? bulunmaktay?z.

ABD’N?N AÇIKLAMALARINA YANIT

Bo? ve anlams?z bir de?erlendirme. Bir defa DEA? bitti. Asl?nda ?u ifade bile
DEA?’?n, Amerika taraf?ndan özellikle Suriye’de, belli bölgelerde nüfuzunu
olu?turmas?, kurmas?, orada hakim olmak için araç olarak kulland???n?n bir
yans?mas?. ‘En büyük tehdit DEA?’t?r, dolay?s?yla herkes DEA?’e yönelik olarak
bütün politikalar?n? belirlemeli, ona göre hareket etmeli’ gibi bir yakla??m
bugün itibar?yla son derece anlams?z, içi bo? bir sözdür, aç?klamad?r. DEA?
tehdidinin bitti?i resmi olarak ilan edildi zaten. DEA? tehdidi art?k hem
Suriye’de hem Irak’ta ortadan kald?r?lm??t?r. Bu gerçek ortadayken halen
‘DEA?’a kar?? odaklans?n’ gibi aç?klama gerçekten çok anlams?z bir aç?klama.
Bunlar günlük taktiksel aç?klamalarda ibaret.

HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?

Bu harekat?n ne zaman, hangi koldan yap?laca??na ili?kin de?erlendirme burada
olmaz. Bizim söyledi?imiz ?udur, bu harekat yap?lacak. Terör örgütleri oradan
temizlenecek. Bugün olabilir, yar?n olabilir, ak?am olabilir. Afrin merkezdeki
harekat uzun sürebilir ama terör örgütü orada çabuk çözülecek.

AFR?N OPERASYONU BA?LADI MI?

Murat Akgün’ün Afrin operasyonu ba?lad? m?? ?eklindeki soruya Bakan Canikli,
“Fiili olarak operasyon ba?lad?.” ?eklinde cevap verdi.

Categories: Art

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out