Evrak bulunan bölgelerden al?nan her türlü resmi evrak

Published by admin on

Evrak tasdik i?lemi, belgenin üzerindeki imzan?n
orijinal oldu?unu, belgeyi imzalayan, onaylayan ki?inin görevini do?rulamak
için resmi bir belgenin resmiyet kazand?rmak, evrak?n yasal oldu?unu belirtmek
amac?yla ba?ka ülkede de geçerli olmas?n? sa?lamak için yap?lan bir
uygulamad?r. Ülkelerin kendilerine göre tasdik i?lemi prosedürleri
bulunabilmektedir.

Çin Konsoloslu?u, Çin’e gönderilmesi gereken ve konsoloslu?un yönetiminde
bulunan bölgelerden al?nan her türlü resmi evrak onaylar?n? kabul etmektedir.
Evrak tasdik i?lemlerinin onaylanma süresi 7 i?günüdür.  Çin evrak tasdik i?lemi onay süreci toplamda
iki farkl? a?amadan olu?maktad?r.

?ahsi Evraklar: ?ahsa ait resmi
belgeler örne?in; sab?ka kayd?, nüfus kay?t örne?i, pasaport, kimlik, diploma,
banka hesap dökümü, tapu, ö?renci belgesi, do?um belgesi gibi evraklar?n tasdik
i?lemleri.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ticari Evraklar: Bir kuruma ait veya bir i?le ilgili olan resmi ve
ticari belgeler örne?in; faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil
gazetesi, ?irket banka hesap dökümü, atama mektubu, referans mektubu gibi
evraklar?n tasdik i?lemleri. Çin evrak tasdik i?lemi onay a?amalar? ?u
?ekildedir:

Tasdik edilmesi istenen belge, yeminli tercüman
taraf?ndan Çince veya ?ngilizce olarak tercüme edilmesi gerekmektedir.
Tercümesi yap?lan evrak?n noter taraf?ndan onaylanmas? gerekir. Evrak onaylanmas?
için ?stanbul Valili?i’ne gönderilir ve tasdik ettirilir. Evrak e?er Türkiye’nin
di?er illerinde onaylat?lm??sa yeniden ?stanbul Valili?i’nde de onaylat?lmas?
gerekir. Onaylanacak evraklar?n birer yedek nüshas?, fotokopileri al?nmal?d?r.
Çin Konsoloslu?u’na evrak tasdik i?lemleri Pazartesi, Çar?amba, Cuma günleri
10:00-12-00 saatleri aras?nda yap?lmaktad?r.

Çin Evrak Tasdik
??lemi Detaylar?

?ahsi Evrak için
Ba?vuru: Bireysel evrak sahibi T.C. Türk vatanda?? ?ahsen Çin Konsoloslu?u’na
ba?vuru yapabilir veya noterden vekaletname ç?kararak bir üçüncü ki?iye ya da
yetkili acenteyi bu i? için görevlendirebilir. Ki?inin tasdik i?lemi ba?vuru
formunu internet üzerinden doldurmas? gerekmektedir. Nüfus cüzdan? fotokopisi
veya vekaletnamenin asl?, tasdik ettirilecek belgelerin orijinalleri ve
fotokopileriyle birlikte evrak tasdik i?lemi ba?vurusu yap?labilir. ?ahsi evrak
tasdik i?lemi onay süresi 7 i?gününde sonuçlanmaktad?r.

Ticari Evrak Ba?vuru: Ticari evrak ba?vuru
sahibi, nüfus cüzdan? ile birlikte ?ahsen konsoloslu?a ba?vuru yapabilir ya da
kendisine ait ?irketin imza sirküleri ile üçüncü ki?ileri, yetki sahibi
acenteleri tasdik onay? için görevlendirebilir. Tasdik onay ba?vuru formunun
internetten doldurulmas? gerekmektedir. Nüfus cüzdan? fotokopisi, yetki
belgesini orijinali, imza sirkülerinin fotokopisi, tasdiki yap?lacak evrak?n
as?llar? ve fotokopileri ile ba?vuru yap?labilmektedir. Ticari evrak tasdik
onaylama süreci 7 i?günü içinde tamamlanmaktad?r.

Evrak Tasdik ??lemi

Çin Ba?konsoloslu?u’nun sorumlu oldu?u
alanlardaki Çin Vatanda??, Çin as?ll? yabanc?lar?n Çin’e gönderilen resmi
evraklar?n?n örne?in; kimlik belgesi, marka belgesi, diploma, vekaletname,
gayrimenkul miras?, tapu gibi resmi evraklar? tasdik ettirebilirler. ?stanbul’da
noter ve ilgili resmi kurulu?lar taraf?ndan evrak tasdik i?leminin ard?ndan
yine ?stanbul Valili?i’nde tasdik edilmeli, Çin Ba?konsoloslu?u’na tasdik
i?lemi onaylat?lmal?d?r.

 

 

Tasdik edilecek evrak?n dili ?ngilizce ya da Çince olmal?d?r.

Noter ??lemi

Ba?konsolosluk, Ba?konsoloslu?un sorumlulu?undaki bölgelerde bulunan Çin
vatanda??, Çin as?ll? yabanc?lar?n Çin’de gerçekle?en olaylara ili?kin örne?in;
diploma, evlilik, do?um gibi durumlara ili?kin evrak tasdik i?lemlerini
yapamamaktad?r. Bu ki?ilerin Çin’e geri dönerek ya da vekalet vermek suretiyle
noter i?lemi yapt?rmas? gereklidir. Tasdik edilecek evrak?n Çin D??i?leri
Bakanl??? Konsolosluk Dairesi görevlileri taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir.
Ba?konsoloslu?un yetki alan? içindeki bölgelerdeki Çin vatanda?lar?n?n
vekaletname, yetkilendirme yaz?s?, ki?i sa? belgesi vb. evrak i?lemleri için
?ahsen Ba?konsoloslu?a gitmesi gereklidir.

Hong Kong / Macao ile
ilgili tasdik i?lemleri

Hong Kong ve Macao idari bölgesi pasaportuna sahip olan ya da Hong
Kong/Macao nüfus cüzdan? olan Çin Vatanda?lar?, yetkilendirme ya da Hong
Kong/Macao avukatlar? taraf?ndan haz?rlanm?? belgeler üzerinde imzal? olarak
tasdik i?lemleri için Ba?konsoloslu?a giderek i?lem yapabilmektedirler.

Art?k Çin vatanda?? olmay?p ya da uyruk de?i?ikli?i yapt?rm?? ki?ilerin
yerel noter ya da resmi makamlardan noter i?lemi yaparak sonra ?stanbul’daki
tasdik kurumlar?na tasdik yapt?rmas?, son olarak Ba?konsoloslu?a tasdik i?lemi
için ba?vuruda bulunmalar? gereklidir.

Ba?konsoloslu?a noter ya da evrak tasdik i?lemleri için ba?vuruda
bulunanlar?n, kimlik belgesi, pasaport, ilgili belgelerin fotokopilerini ibraz
etmeleri gereklidir.

Çin Konsoloslu?u belgelerin tercüme edilmesi i?ini üstlenmemektedir.
Tercüme edilmesi gereken belgeler yerel mahkemelerin tan?m?? oldu?u tercüme
bürolar?nda tercüme yapt?rabilir.

Posta yoluyla yap?lan ba?vurular konsolosluk taraf?ndan kabul
edilmemektedir. Noter i?lemleri için ?ahs?n kendisinin ba?vuruda bulunmas?
gerekmektedir.

Posta arac?l???yla yap?lan ba?vuru i?lemleri kabul edilmemektedir. Noter
i?lemleri için ki?i kendisi ba?vuruda bulunmal?d?r. Tasdik i?lemleri
vekaletlendirme yöntemi ile yapt?rabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti ?stanbul Ba?konsoloslu?u evrak tasdik i?lemleri için
görev alan?na giren ?ehirler: ?stanbul, Bursa, ?zmir, Edirne, K?rklareli,
Tekirda?, Kocaeli, Bal?kesir, Manisa, Yalova.

Bu ?ehirlerde ya?ayan, çal??an ki?iler konsoloslukta vize ve evrak tasdik
i?lemi yapt?rabilmektedirler. Bu bölgelerin d???nda çal??an, ya?ayan ki?iler
vize ve evrak tasdik i?lem ba?vurular?n? Çin Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçili?i’ne yapmalar? gerekmektedir.

Categories: Internet

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out