Diyarbak?r statü aray?? çabalar? Kürtlerin meselesi olmasa gerek.”

Published by admin on

Diyarbak?r Milletvekili Galip Ensario?lu, “Türke? döneminde MHP ?rkç? bir
partiydi”

Rusya’n?n Sesi’nde yay?mlanan Bidebunudinle program?na konuk olan AK Parti Diyarbak?r
Milletvekili Galip Ensario?lu, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi aras?nda
geli?tirilen ittifak çal??malar?na yönelik aç?klamalarda bulundu.

Hükümete muhalif duru?uyla bilinen Yavuz O?han’?n sunucu oldu?u programa
kat?lan Ensario?lu gündeme ili?kin aç?klamalarda bulundu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ensario?lu, “AK Parti’yle MHP’nin ittifak yapma konusuna ili?kin, AK
Parti’yle Güneydo?u’da oy kaybettirir ?eklinde alg? yapanlar, 1991 y?l?nda
Refah Partisi’yle MHP’nin yapm?? oldu?u ittifak? referans al?yorlar.”
diyerek sözlerine ba?lad?. Ensario?lu, “1991’in ?artlar?nda, Kürt
sorununun çat??mal? ortam?nda, her gün insan haklar? ihlâllerinin oldu?u, köy
yakmalar?n oldu?u bir ortamda, Kürt sorunu çözülmemi? bir haldeydi. Ama art?k o
günkü hukuk d??? yöntemler yok. 1991 y?l?ndaki MHP de yok. O gün ülkücülerin
kat? ?rkç? yakla??m? vard? ve Kürtlere bak?? aç?s? farkl?yd?. Bahçeli’yle
birlikte, MHP’nin ya?ad??? sürece bakt???n?z zaman, Bahçeli ülkücüleri
?iddetten ar?nd?r?p sokaktan toplad?. Bahçeli, daha çok siyasi milliyetçili?e
ta??d? MHP’yi. Ne Kürtler 1991’deki gibi ne de MHP 1991’deki MHP.” diye
konu?tu.

“Üç-Dört sene önce iç sava? ç?kard?”

Ensario?lu, HDP’nin E? Genel Ba?kanlar? ve milletvekillerinin
dokunulmazl?klar?n?n kald?r?l?p, Selahattin Demirta?, Figen Yüksekda?, ?dris
Baluken, Aysel Tu?luk gibi isimlerin tutuklu olmas? ve HDP’li belediye
ba?kanlar?n?n görevden al?n?p yerlerine kayy?m atanmas?na ili?kin ?u yorumu
yapt?: “Dokunulmazl?klar?n kald?r?lmas?na kar??yd?m. Üç dört sene önce
belediye ba?kanlar? görevden al?nsayd?, milletvekilleri, e? genel ba?kan
içeride olsayd? iç sava? ç?kard?. Ama hendekler meselesi, Kürtlerde ciddi bir
k?r?lmaya neden oldu.”

“Suriye’de olu?acak yeni rejim içinde”

Suriye’de YPG’nin kontrolündeki Afrin’e yap?lmas? planlanan operasyona da
de?inen Ensario?lu, Kürtlerin hendek nedeniyle ya?ad??? k?r?lman?n ard?ndan,
Afrin’e yap?lacak operasyona tepkisiz oldu?unu sözlerine ekledi. Ensario?lu,
“Suriye’de olu?acak yeni bir rejim içinde, Kürtlerin, PYD’nin PKK’nin
de?il, tüm Kürtlerin ortakla?t??? bir yap?, statü elde ederse buna hiç kimsenin
diyecek bir ?eyi olamaz. Ama sadece PKK’nin kendisine statü aray?? çabalar?
Kürtlerin meselesi olmasa gerek.” sözlerini noktalad?.

Categories: Art

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out