Published by admin on

Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

Denumirea ?i adresa societ??ii:
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Mun.Bucure?ti

Înregistrare:

 • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:
J11/2222/2018

 • CUI RO 12345678

 • CAEN 1234   

Form? juridic? de constituire:  Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.este
persoan? juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere
limitat?.

Obiectul de activitate principal al
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L este comer? cu am?nuntul altor bunuri, potrivit
datelor con?inute în Certificatul de înregistrare a firmei.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.
efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.

Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018.

Societatea ?i-a început
activitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??ii
cu care au fost tratate angajamentele contractuale, firma ?i cerin?ele au evoluat
rapid.

Firma posed? o capacitate de a se
adapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   ale
clien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acest
lucru  a dat posibilitatea contract?rii
de lucr?ri cu un grad ridicat de dificultate, utilizând materiale ?i tehnologii
noi.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. se
poate considera o firm? dinamic?, ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia pe
segmentul de pia?? în care ac?ioneaz?, mul?umirea clien?ilor fiind scopul
primordial.

Din punct de vedere al
echipamentelor tehnice, S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. dispune atât de utilaje,
echipamente specifice activit??ii desf??urate cât ?i de o infrastructur? ce
permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor solicitate . 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out