Ba?bakan Odalar? Birli?i yönetimi, Türk mühendis ve mimarlar?n?

Published by admin on

 

 

 

Ba?bakan yard?mc?s? ve
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda? sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klamada TTB ve
TMMOB’ya sert sözlerle ele?tirdi.

 

Ba?bakan Yard?mc?s? ve
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda?, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odalar?
Birli?i’nin Afrin ilgili yapt??? skandal payla??mlara sert sözlerle kar??l?k
verdi. Bekir Bozda? yapt??? aç?klamada terör örgütleri taraf?ndan yap?lan
katliamlara ses ç?karmayan TTB ve TMMOB’un Afrin operasyonunu ele?tirmesini
manidar buldu.

TERÖR EYLEMLER?NDE ELE?T?R?
YAPMADILAR

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bozda?’?n twitter üzerinden
yapt??? aç?klamada: Türk Tabipler Birli?i (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar
Odalar? Birli?i (TMMOB) yönetimleri, bu zamana kadar yap?lan terör eylemlerinde
hiçbir ele?tiri yapmad?lar ama zora dü?tükleri an destek verdikleri ortadad?r
dedi.

K?M? TEMS?L ED?YORLAR?

Bekir Bozda? TTB ve TMMOB’ ya
bir soru yöneltti ve kimleri teslim ediyorsunuz dedi. “?nsan Haklar? ve
bar?? kavramlar?; art?k bu yönetimlerin terör sevicili?ini örtemez hale
gelmi?tir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar?
Türk tabib, mühendis ve mimarlar? ve ç?karlar?n? m? yoksa terör örgütleri ve
ç?karlar?n? m? temsil ediyorlar?” dedi.

 

 

TÜRK ?SM?N? KULLANMAYIN

Bozda? TTB ve TMMOB’n?n
terör örgütleri taraf?ndan yap?lan eylemlerde ki sessizli?ini hat?rlatt? ve bu
durumun Türkiye için kabul edilemez bir durum oldu?unu ifade etti. Bozda? Türk isimini
ç?kar?n ça?r?s?nda bulundu.

Bozda?, ?unlar? kaydetti:

“Bu haliyle; Türk
Tabipler Birli?i yönetimi, Türk tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odalar?
Birli?i yönetimi, Türk mühendis ve mimarlar?n? temsil edemez ve adlar?nda
“Türk” ismini kullanamazlar. Türkiye’de bu kadar milletini,
bayra??n?, vatan?n? ve devletini seven tabib, mühendis ve mimar varken, TTB ve
TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olmas?, tabipler, mühendisler
ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durumdur.
Türk Tabipler Birli?i ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?i yönetimleri,
ya görevlerini b?rakmal?d?r ya da adlar?ndaki “Türk” ismini
ç?karmal?d?r veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve
mimarlar, terör sevici bu yönetimleri de?i?tirmelidir.”

?

 

 

Categories: Art

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out