Akkurat Man sette opp det forgjengelege livet mot

Published by admin on

Akkurat som kunsten var ein spesiell del i barokken såg var
litteraturen òg det. Litteraturen var prega av livsfølelse. Livsfølelsen var
eit resultat frå fokuset til renessansen på det jordiske og dei religiøse ånds
tradisjonar frå mellomalderen. Etter kvart som barokken kom, vart det populært
å dikta. På den tida då var det mange usemjer, når det gjaldt økonomi og
politikk. Verdsbilete var i ferd med å gå i oppløysing, og det førde til mykje
kaos og ei kjensle av at ikkje noko gav meining. Diktarane meinte at språket i
seg sjølv kunne ikkje skildra godt nok den kjensla og laga difor tekster som
var biletrike og motsetningsfylte. Døden var eit populært motiv. Man sette opp
det forgjengelege livet mot den endelege døden.

Som vi kan sjå i utdraget, så kjem det fram det grunnleggjande i
barokken, nemleg dei valdsame kontrastane. Altså røyndomen er ikkje skildra
direkte, men han er på ein måte pakka inn i eit meir komplisert form. Døme frå
utdraget «Den vise søker ett: det største vil han nå. En narr har mange mål, og
alle er de små». Språket i utdraget er leikande og ganske fantasifullt.
diktaren har teke i bruk verkemiddel som metaforar, gjentaking, overdriving og
allegoriar. Døme på allegoriar, «Helt uten «hvorfor?» er en rose. Blir den
sett? Det spør den ikke om. Den blomstrer, rett og slett» eller «Du vasker deg
med vann: hvor ren er du så blitt? Nei, tem først trangen til å velt deg i
skitt». Det som vert meint med desse allegoriane er at ein ikkje skal heile
tida lura på kvifor ting er som dei er og berre leva med det. Uansett kor rein
ein trur at ein er så vil det vera noko skitte inni oss. Man skal gløyma
behovet sine og tenkja over det ein vil ha etter at livet tek slutt.

Eg vil konkludera
med at både måleriet og utdraget har fellestrekk frå barokken. Alt i alt, så
handlar det om livet og døden. For å få frelsa frå gud er det berre du, som eit
menneske, som kan avgjera skjebnen din ut ifrå handlingan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out