ABD’de ABD Senatosu’nun öngörülen süre içerisinde yeni bütçe

Published by admin on

ABD’de hükümetin resmen ‘kapanmas?’ ne anlama geliyor?

Hükümetin kapat?lmas?n? 16 ?ubat’a kadar erteleyecek ek bütçenin Senato’dan
geçip geçmeyece?i belli de?il

ABD
Senatosu’nun öngörülen süre içerisinde yeni bütçe üzerinde uzla?maya
varamamas?n?n ard?ndan federal hükümet de “resmen kapanmaya” ba?lad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 16 ?ubat’a kadar finanse edilmesini
öngören tasar?y? onaylam??t?. Bu tasar?n?n yürürlü?e girmesi için Senato’da 60
oy alarak onaylanmas? gerekiyordu. Ancak 60 oya ula??lamad?.

Böylece ABD tarihinde ilk kez, hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz
Saray’da ayn? partinin a??rl??? oldu?u bir dönemde federal hükümet kapanm??
oldu. ABD’de ?u anda hükümetin bu üç önemli kolu da Cumhuriyetçilerin elinde
bulunuyor.

ABD hükümeti yeni mali y?l?n ba?lad??? Ekim ay?ndan bu yana faaliyetlerini
sürdürebilmek zaten ?u ana kadar üç geçici bütçe ç?karm?? durumda.

ABD’de federal hükümetin kapanmas?, acil ve zaruri nitelikte olmayan kamu
çal??anlar?n?n zorunlu ücretsiz izne ç?kar?lmas? ve birçok devlet program?n?n
ask?ya al?nmas? anlam?na geliyor.

Obama döneminde 16 gün

Ülkede hükümet en son 2013 y?l?nda Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün
‘kapanm??’, hiçbir kamu dairesi çal??mam??t?.

ABD’deki düzenlemeye göre, Kongre kal?c? bütçe onaylanana kadar geçici ek
bütçelerle aray? kapatamazsa “hükümet kapan?r” ve acil ve temel
hizmetler d???nda tüm kamu faaliyetleri durur

Bütçe görü?meleri s?ras?nda hükümetin, kapanman?n e?i?ine gelmesi s?kça
rastlanan bir durum. Bununla birlikte, bütçenin öngörülen tarihe kadar
yeti?tirilemeyip hükümetin kapanmas? ise oldukça ender durumlarda ya?an?yor.

1976 y?l?nda Kongre’nin bütçe ve kamu harcamalar? bütçesini geçirmekte
kulland??? yasal çerçeve kabul edildi?inden bu yana hükümet resmen 18 kere
“kapand?”.

Bunlar?n ilk alt?s?nda pratikte kamu faaliyetleri hiçbir ?ekilde etkilenmedi.
Çünkü 1980 y?l?na kadar hükümetin kapat?lmas? gibi bir durum söz konusu
de?ildi. O tarihe kadar Ba?kanlar?n elinin alt?nda bütçeden gelen bir fonlama
yoksa, kredi alarak i?leri sürdürmesi mümkündü.

Ancak 1980-81 bütçe döneminde Ba?kan Jimmy Carter, Adalet Bakan? Benjamin
Civiletti’den bütçe onaylanmamas? halinde neler olabilece?ine dair “bir
hukuki görü?” haz?rlamas?n? istedi.

Civiletti de bu talebin bütçenin onay sürecini mali ve siyasi bir mesele
olmaktan ç?kar?p ilk kez hukuki bir konuya dönü?türdü?ü yorumunu yapt?.

Bu dönemin ard?ndan Civiletti’nin haz?rlad??? görü? çerçevesinde, Kongre’nin
hükümet faaliyetleri için fon sa?lamay? onaylayamad??? dönemler
“bütçesiz” kabul edilerek, hükümetin k?smen ya da tamamen kapat?lmas?
uygulamas?na geçildi.

Reagan y?llar?ndan bu yana Kongre’nin bütçeyi geçiremedi?i dönemlerde hükümet
faaliyetlerinin önemli bir bölümü durduruldu. Hangi kamu faaliyetlerinin
durduruldu?u her kapatmada biraz de?i?ti ancak genel olarak, “insanlar?n
can?n? tehlikeye atacak” ya da “ekonomiyi felç edecek” temel
faaliyetler kapatmadan muaf tutuluyor.

Hangi hizmetler muaf?

Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çal??anlar? “temel hizmetler”,
“temel olmayan hizmetler” olarak ikiye ay?r?l?yor. 1995 y?l?nda bu
kategorilerin isimlendirilmesi, insanlar? incitici bulundu?u için
“muaf” ve “muaf olmayan” olarak de?i?tirildi.

Kapatmadan muaf olmayan personele, kapatma dönemlerinde “izinli”
olduklar?n? bildiren mektuplar gönderiliyor ve ücretleri bu süre içinde
ödenmiyor.

2013 y?l?ndaki son kapatmada yakla??k 850 bin federal kamu çal??an?na izin
bildirimi yap?ld?. Bu, toplam federal kamu çal??anlar?n?n yüzde 40′?n?
olu?turuyor.

Kapatma sona erdi?inde, zorunlu izne ç?kar?lan kamu çal??anlar?n?n ödemeleri
hemen her zaman geriye do?ru yani kapatma dönemini de kapsayacak ?ekilde
yap?lmaya ba?lan?yor. ?zne ç?kar?lmayan temel kamu hizmetlerinde çal??anlar?n
da maa?lar? kesiliyor ama onlar çal??may? sürdürüyorlar.

Ordu mensuplar? ile hava trafik kontrolü, sa?l?k hizmetlerinin önemli bölümü,
afet yard?m çal??malar?, elektrik idaresi, cezaevleri, sosyal güvenlik ve di?er
kamu yard?mlar? alan?nda çal??anlar genellikle kapatma dönemlerinde çal??maya
devam ediyor. Fakat birçok di?er kamu faaliyeti sekteye u?ruyor.

2013 y?l?ndaki hükümet kapatma s?ras?nda ulusal parklar?n kapanmas?, vize ve
pasaport hizmetleri aksamas? çok tepki alm??t?.

Siyasi önemi ne?

“Hükümet kapan?rsa”, Cumhuriyetçiler aç?s?ndan bu büyük prestij kayb?
olacak çünkü ?imdiye kadar bu, Kongre’nin her iki kanad?nda da ço?unlu?u
olu?turan bir iktidar partilerinin ba??na hiç gelmedi.

Senato ço?unluk lideri Mitch McConnell Per?embe gecesi Cumhuriyetçi üyelere
yollad??? e-posta ile onlar? ayn? yönde oy kullanmaya ça??rd?. Böylelikle
hükümetin kapanmas?n?n sorumlulu?u tamamen Demokratlar?n üzerine at?labilecek.

Asl?nda hiçbir parti Kas?m ay?nda yap?lacak ara seçimler öncesi hükümetin
kapat?lmas?ndan sorumlu görünmek istemiyor.

2016’daki ba?kanl?k seçimlerinde Trump’?n kazand??? eyaletlerden 10 Demokratik
senatör ara seçimde koltu?unu korumak için yar??acak. Bu nedenle onlar da
“hükümetin kapanmas?n?n” yarataca?? tepkileri üzerlerine çekmek
istemeyebilir.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out