NEM amaçl? sonbaharda yada k???n y?pranan cildi

Published by admin on

NEM A?ISI

Do?as? gere?i ya? ald?kça derimizin normalde sentezledi?i
kolajen, fibroblast ve hyaluronik asit gibi yap? ta?lar?n?n üretimi azal?r ve
bunun sonucu olarak cildimizde ince k?r???kl?klar meydana gelir, derimiz daha
gev?ek bir hal al?r, elastikiyetini kaybeder. Bu süreç ki?iden ki?iye farkl?l?k
gösterse de çevresel faktörler, sigara tüketimi ve hormonal de?i?iklikler
yüzünden k?rkl? ya?lardan itibaren artan bir seyir izler. Derinin alt
tabakas?nda yer alan bu yap? ta?lar?n?n tekrar yerine konmas? cildin gençli?ini
korumas? aç?s?ndan çok önemlidir. Nem a??s? ad? verilen bu uygulamada cildin
alt tabakas?na ba?ta hyaluronik asit olmak üzere cildin ihtiyac? olan mineral
ve aktive edici farkl? moleküller mezoterapi yöntemi ile enjekte edilir.
Hyaluronik asit su tutma özelli?i sayesinde cildin nem seviyesini artt?r?r bu
sayede tekrar kolajen ve fibroblast üretilir. Nem a??s?nda hyaluronik asit yar?
çapraz ba?l? ya da serbest olarak bulunabilir. Kalsiyum hidroksiapatit, mannitol,
vitamin kokteylleri ve benzeri içerikler farkl? kombinasyonlar halinde nem
a??s?nda bulunabilirler. Birbirinden farkl?l?k gösteren farkl? içerikler olsa
bile hepsinin amac? cildin nem seviyesini artt?rarak ince k?r???kl?klar?n
görünümünü azalt?p daha canl? ve s?k? bir cilde sahip olman?z? sa?lamakt?r.

NEM A?ISI NASIL
UYGULANIR?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nem a??s? bir doktor taraf?ndan birkaç santim aral?klarla
derinin alt tabakas?na mezoterapi tekni?i ile enjekte edilir. Derinin
ihtiyac?na göre uygulanan içeri?e göre seans s?kl??? de?i?iklik göstermektedir.
Ya? gözetmeksizin cildin nem seviyesini artt?rmak amaçl? yirmili ya?lardan
itibaren uygulanabilir. Genellikle kür halinde y?lda iki kez; yaz?n kurumu?
cildi toparlama amaçl? sonbaharda yada k???n y?pranan cildi nemlendirmek için
ilkbaharda uygulanmas? önerilmektedir.

NEM A?ISI HANG?
BÖLGELERE UYGULANIR?

Bakt???m?zda ya??m?z? ilk gösteren yer yüzümüz olsa da
boynumuz, dekolte bölgemiz ve ellerimizde ya??m?zla ilgili ip uçlar? vermektedir.
Sarkm?? bir g?d? yüz ovalinin belirginli?ini bozdu?u için oldu?umuzdan daha
ya?l? görünmemize sebep olacakt?r. Dekolte bölgemizdeki dikey k?r???kl?klar ve
ellerimizdeki hacim kayb? da cildin ya?lanma sürecine girdi?ini gösteren di?er
iki bölgedir. Nem a??s?n? yüz bölgesinin yan? s?ra bu bölgelere uygulamakta
fayda vard?r bu anlamda. Bu sayede kombine bir rejuvenasyon sa?lanm?? olur.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out