NATO, çözümlenebilir. Kürtler hali haz?rda geni? bir

Published by admin on

NATO, Rusya’n?n oyununa gelmemeli

?ngiltere’nin etkili gazetelerinden Daily Telegraph bugün yay?mlanan ba?yaz?lar?ndan
birisinde, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu nedeniyle Washington ile
Ankara hatt?nda büyüyen sorunlara ve Türkiye’nin NATO’dan kopart?larak Rusya’n?n
bundan menfaat sa?lamas?n?n önüne geçilmesi vurgulan?yor.

Yaz?da öne ç?kan baz? paragraflar ?öyle:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

NATO’nun 5. Maddesi bir müttefik ülkeye yap?lan dü?man hücumunun, di?er NATO
üyelerine de düzenlenmi? bir sald?r? anlam?na gelece?ini söyler. Bu madde, 2.
Dünya Sava?? sonras?nda bar???n garantörü olmu?tur.

Dü?manlara kar?? hep birlikte harekete geçilmesini öngören bu madde bugüne
kadar sadece 11 Eylül 2001’de Bat? dünyas?na düzenlenen en büyük sald?r?n?n
ard?ndan i?letilmi?ti.

Bugün ise NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yak?n müttefikleri, bir di?er NATO
ülkesi Türkiye’nin do?rudan hedefi haline gelmi? olmas? endi?e verici.

Kürt sava?ç?lar, Suriye ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, en etkili müttefiki
olduklar?n? gösterdi.

‘ABD’ye göre müttefik, Türkiye için dü?man’

Kürtlerin oynad??? rolün, DEA?
ile mücadelede kritik önemi vard?. Ancak Türkiye, Kürtlerin bölgede ba??ms?z
bir devlet kurmay? amaçlad?klar?ndan endi?e ediyor.

Böyle bir ad?m, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü de tehdit edecek bir geli?me
olarak görülüyor.

Bu yüzden Washington taraf?ndan müttefik olarak görülen sava?ç?lar, Ankara
taraf?ndan ayr?l?kç? teröristler olarak alg?lan?yorlar.

NATO’nun kurulu? nedeni olan Rusya’n?n dost ate?i riskiyle kar?? kar??ya
olmas?ndan büyük haz duydu?una ?üphe yok.

Bat?l? liderlerin Türkiye’deki ba?ar?s?z darbe giri?imine kar?? verdikleri
zay?f tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an dü?
k?r?kl??? içerisinde.

‘Türkiye’nin s?n?r endi?eleri çözülebilir’

Rusya bu çatla?? kullanarak
Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmay? fazlas?yla arzulayacakt?r.

Bu durumun gerçekle?mesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin s?n?r endi?eleri,
özellikle de Suriye s?n?r? konusu çözümlenebilir. Kürtler hali haz?rda geni?
bir co?rafyada fiilen özerk bir yönetim kurmu? durumda.

Makul bir çözüm mümkünken tüm taraflar?n itidal göstermesi gerekiyor.

Askeri gerilimin artmas? en çok Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’i
sevindirecektir. S?rf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesi
gerekti?ini gösteriyor

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out