Hyaluronik azalma görülür. Azalan hyaluronik asitin etkileri ;

Published by admin on

Hyaluronik Asit Dolgu maddesi
nedir?

Hyaluronik asit,  
insan vücudunda do?al olarak bulunan bir moleküldür. Kendi a??rl???n?n
bin kat? kadar su tutma kapasitesine sahip olan bu molekül  deride , gözde, kemikte ve k?k?rdak dokuda
mevcuttur. Bulundu?u bölgede su tutma; dolay?s?yla da dokuyu nemlendirme ve
kayganla?t?rma i?levlerini gerçekle?tirir.

 

Neden hyaluronik asit dolgu
yap?lmal?d?r?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Otuzlu ya?lardan itibaren hyaluronik asit sentezi
azald??? için cildimizin su tutma ve nemlilik kapasitesinde azalma görülür. Azalan
hyaluronik asitin etkileri ; ciltte olu?an ince ve derin k?r???kl?klar, yorgun
bir ifade, elastikiyet kayb? ve deride sarkma olarak gözlemlenir. Hyaluronik
asit dolgu enjeksiyonlar? sayesinde kolajen ve elastin üretimi desteklenerek
cildin s?k?la?mas? sa?lan?rken deri demlendirilir , k?r???kl?klar azal?r,
istenen bölgelerde yeniden ?ekillendirme yap?l?r.

Hyaluronik asit dolgu uygulamas? hangi amaçlarla
uygulan?r?

·                  
Akne skarlar?n?n (izlerinin) tedavi edilmesi

·                  
Yüzdeki asimetrilerin düzeltilmesi

·                  
Elmac?k kemiklerinin belirginle?tirilmesi

·                  
Yüzdeki çökmeler ve k?r???kl?klar?n giderilmesi

·                  
Dudaklara ?ekil vermek

·                  
Yüz ovalinin düzeltilmesi

Hyaluronik asit dolgu
uygulamas? nas?l yap?l?r?

Her insan?n yüzünün anatomisi birbirinden farkl?l?k
gösterir. Bu yüzden uygulama öncesinde doktor taraf?ndan de?erlendirme yap?l?r
ve hyaluronik asit dolgu yap?lacak bölgeler tespit edilir. Yap?lacak bölgelere
göre farkl? hyaluronik asit dolgu materyalleri mevcuttur. Bu materyaller
yap?lacak derinlik, kal?c?l?k ve yumu?akl?k 
bak?m?ndan farkl?l?k göstermektedir. Hyaluronik asit  dolgu fiyatlar? yap?lacak dolgu cinsine ve
miktar?na göre de?erlendirilmektedir.

Hyaluronik asit dolgular?n
kal?c?l?k süresi ne kadard?r?

Hyaluronik asit dolgular?n kal?c?k süresi 12 ile 18 ay
aras?nda farkl?l?k göstermektedir. Ki?inin ya??, metabolizma h?z?, beslenme ve
ya?am tarz?, kullanmakta oldu?u ilaçlar, alm?? oldu?u tedaviler, uygulamalar
aras?ndaki süre, uygulanan miktar,  hyaluronik
asit dolgu i?leminin kal?c?l???n? etkileyen ba?l?ca etkenlerdir. Hyaluronik
asit dolgu i?lemini düzenli aral?klarla yapt?rmak estetik görünümü korumak
ad?na tavsiye edilmektedir.

Hyaluronik asit dolgular?n yan etkisi var m?d?r?

Çok nadir olarak hyaluronik asit allerjisi görülmekle
birlikte , enjeksiyona ba?l? küçük çapl? morluklar ve ödem olu?abilir. Önlem
olarak uygulamadan 3-5 gün öncesinde aspirin, kan suland?r?c?lar, a?r? kesici
ve C vitamini al?m?n? kesmek gereklidir.

Hyaluronik asit dolgu yapt?rmadan önce nelere dikkat
edilmelidir?

Uygulayan ki?inin deneyimli bir hekim olmas?, uygulaman?n
muayenehane ya da klinik ortam?nda gerçekle?mesi ve kullan?lan ürünün kaliteli
bir marka olmas? hyaluronik asit dolgu uygulamas?n?n ba?ar?s?n? kesinlikle
etkileyen faktörlerdir.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out