Published by admin on

Anadolu Sa?l?k Merkezi ile i? birli?i içerisinde olan Johns
Hopkins Üniversitesi kardiyoloji hekimlerinden Dr. Seth Martin, so?uk
alg?nl???nda yap?lmas? ve kaç?n?lmas? gerekenler hakk?nda önemli bilgiler
verdi.

 

Bolca su içmek

Çay, bitki çaylar? ya da sadece s?cak su da s?v? kayb?n?
önler ve t?kan?kl?klar? rahatlat?r. Tuzlu yiyecekler, kahve ve çe?itli ?ekerli
içeceklerden uzak durmal?y?z ki vücudumuzda s?v? kayb? olmas?n.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tuzlu su ile gargara yap?n

Bir bardak s?cak suya bir çay ka???? tuz atarak yapt???m?z
gargara da bo?az a?r?s? ve ?i?kinli?i azalt?r.

Havay? nemlendirmek

So?uk hava s?cak hava kadar nem tutmaz. Dolay?s? ile kuru
burun delikleri ve bademcikler virüslere kar?? daha savunmas?z olur ve zaten
hasta iseniz bo?az a?r?s? daha da ço?alacakt?r. Hava nemlendiren bir ürün
kullanmakta fayda vard?r. Ya da ?s? kayna??n?n yak?nlar?na çok derin olmayan
kaseler de b?rak?labilir. Buharla?t?kça oday? nemlendirecektir.

Dinlenmek

Dinlenmek vücudun ba????kl?k sisteminin kuvvetini yeniden
toplamas?n? sa?lar. Bunun en iyi yolu dinlenme ve uykudur. Geceleri özellikle
8-10 saat uyunmal? ve yorucu aktivasyonlardan uzak durulmal?d?r.

Bunlardan Kaç?nmak

ANT?B?YOT?KLER virüsleri de?il bakteriyel enfeksiyonlar? tedavi
eder!

C V?TAM?N?

 So?uk alg?nl???n?n
ilk belirtilerinde, ço?u ki?i C vitaminine yönelir. Ancak C vitamininin, so?uk
alg?nl??? virüsü üzerinde bir etkisi oldu?una dair çok az kan?t var.

TÜTÜN MAMÜLLER?

 Tütün mamulleri
kullanmak ya da duman?na maruz kalmak burnu, bo?az? ve akci?erleri daha da
tahri? eder.

Mümkün oldu?unca kapal? alanlarda kalmamak hastal???n
seyrini olumlu yönde etkiler. Bol güne? ve temiz hava almak iyi gelecektir.

So?uk alg?nl???, ben fazla 7 ila 10 gün içinde tedaviye
gerek duyulmadan sadece yukarda ki ipuçlar?na dikkat ederek kendili?inden geçecektir.

 

 

 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out