Yüksek (HIFU)’ nun etki süresi ne kadard?r? Yüksek

Published by admin on

Yüksek Fokuslu UltrasonYüksek fokuslu ultrason tedavide ses dalgalar?n? kullanan bir cihazd?r.Yüksek fokuslu ultrason HIFU veya ULTERAP? olarak da adland?r?l?r. Yüksekfokuslu ultrason ameliyats?z s?k?la?t?rma, toparlama teknolojisidir. Yüzdeçal???lan bölgenin cilt özelliklerine göre yüksek fokuslu ultrason farkl?ba?l?k, farkl? çal??ma tekni?i ile uygulan?r.

Yüksek fokuslu ultrason uygulamas?sonucu cilt s?k?la?mas? sa?lan?r. Yüksek fokuslu ultrason ile ihtiyaca göre;farkl? ba?l?klar seçilerek, ortalama 60-70 dereceye ula?an termal hasarolu?turulur. Böylelikle  Yüksek fokusluultrason sonucu kolajen ve fibroblast olu?umu tetiklenir ve lifting sa?lan?r.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) hangi amaçlarla uygulan?r?·                  Cilt yenileme·                  Cilt toparlama·                  Ka? kald?rma·                  G?d? ve boyun toparlanmas?·                  Nazolabial çizgilerin azalt?lmas?·                  Yüz liftingi·                  K?r???kl?k tedavisi·                  D?? ve iç bacak sarkmas?·                  Sarkan kol içi·                  Al?n çizgileri ve kaz aya??çizgilerinin tedavisi·                  Yüz ovalinin toparlanmas?Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU)’ nun etki süresi ne kadard?r?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) tek seansl?k bir uygulamad?r. Etkisi 1 ila 2y?l sürmektedir. ?htiyaca ve iste?e göre 6 ay-1 y?l içinde yüksek fokusluultrason (HIFU)  i?lemi tekrarlanabilir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) i?lemi ne kadar sürer?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) i?lemi uygulanan bölgeye göre 30-60 dkaras?nda sürmektedir.

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) i?lemi a?r?l? m?d?r?Sadece kemikli bölgelerin üzerinde yüksek fokuslu ultrason (HIFU) i?lemiyap?l?rken hafif bir s?z? hissedilebilir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) sosyal hayat? etkiler mi?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) esnas?nda derin dokular hedeflendi?i içincilt üzerinde herhangi bir hasar olu?maz. Yüksek fokuslu ultrason (HIFU)sonras?nda hasta rahatl?kla sosyal ya?am?na dönebilir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) sonuçlar? ne zaman gözlenir?Yüksek fokuslu ultrason(HIFU) uygulamas?ndan hemen sonra, akut bir iyile?me vard?r (anl?k etki).Kollajen sentezi artarak devam eder ve en iyi sonuca üçüncü ayda ula??l?r

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out