13 arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas?

Published by admin on

13 May?s’ta Mu?la-
Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibi
Bülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi.

 Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’e
giden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu. Çetinda?,
midibüsün orijinal fren sistemlerini standart d??? fren sistemiyle de?i?tirdi?i
için haz?rlanan iddianamede on be? y?l hapsi istendi.

Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?i
ise yaralanm??t?. ?ddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazla ki?inin
ölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?ddianamede, 13 May?s günü kazada hayat?n? kaybeden midibüs
?oförü Arma?an Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediye otobüsünü
sollayarak sa? ?eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kan viraj?
a??r? sürat nedeniyle alamad?. Refüjdeki beton bloklara çarparak 20,9 metre
yükseklikten ?arampole dü?tü.

HEYET RAPORU
TAMAMLADI

Araç üzerinde çal??malar?n? tamamlayan üç ayr? bilirki?i
heyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinin
devre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?
nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?yla
sa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.

Kazaya sebep, arac?n orijinal fren sistemlerinin standart
olan?n d???nda kalan fren sistemlerinin de?i?tirilmesi oldu.

?DD?ANAMEDE M?D?BÜS
SAH?B? ASL? KUSURLU BULUNDU

Tamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? sürekli
kullanmad??? tespit edildi. Sertba?,  el
frenini de kullanm?? ancak yolun e?iminin yüksek olmas?ndan ötürü arac?
durduramad??? tespit edildi.

Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???
iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibi
Bülent Çetinda?, gerekli izinleri almadan arac?n standartlar?na müdahale etti?i
gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out